دوره 11, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسى نقش خانواده در جامعه پذیرى ورزشى 

  هاشمى, سید ضیاء؛ مرادى, رامین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعى ازجمله خشونت در ورزش، اقتصاد و ورزش، سیاست و ورزش و بسیارى دیگر از مسائل پرداخته مى‌شود. در این مقاله ما به بررسى مسائل ...

 • بررسى جامعهشناختى رفتار شهروندى سازمانى دانشگاه و عوامل مرتبط با آن 

  عباس زاده, محمد؛ مقتدایى, لیلا؛ طالبپور, اکبر؛ محمدپور, نیر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  رفتار شهروندى دانشگاهى در برگیرنده انجام رفتارهایى چون دیگرخواهى، وجدان، نزاکت، مردانگى و مواردى مانند آن است که هرچند به صورت رسمى در حوزه وظایف رسمى کارکنان تعریف نشده است ولى انتظار مى‌رود کارمندان به انجام چنین رفتارهایى ...

 • تحلیلى بولى از اثر محرومیت نسبى بر خشونت سیاسى (مطالعه تطبیقى کشورهاى مسلمان خاورمیانه) 

  طالبان, محمدرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  مقاله حاضر با ملحوظ‌داشتن واحد تحلیل «کشور» از جبر بولى استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب‌هایى از معرّف‌هاى محرومیت نسبى موجب تکوین خشونت سیاسى مى‌شوند؟ رویکرد نظرى محرومیت نسبى براساس استدلال‌هایى ...

 • فساد سیاسى و ثبات سیاسى 

  معیدفر, سعید؛ احمدى, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  در ادبیات جامعه‌شناسى سیاسى، بین فساد و ثبات سیاسى کشورها رابطه‌اى پارادکسیکال وجود دارد. عده‌اى معتقدند که فساد سیاسى زمینه بى‌ثباتى است، در نقطه مقابل دیگران معتقدند حکام فاسد با توجه به همان قاعده فساد سیاسى، ناراضیان ...

 • تحلیل پیامدهاى امر سیاسى بر تعاملات اجتماعى روستاییان 

  غفارى, غلامرضا؛ نوذرى, حمزه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  مطالعات روستایى در ایران بیشتر متمرکز بر تلقى از روستا بهمثابه امرى اقتصادى و مادى بوده است. به گونهاى که در نوشتههاى مطالعات روستایى امر سیاسى بهعنوان یک متغیر مستقل و تعیینکننده در تحلیل مسائل و مناسبات اجتماعى، فرهنگى ...

 • بررسى تأثیر سرمایه اجتماعى بر رضایت از زندگى در میان جوانان 

  على بابایى, یحیى؛ باینگانى, بهمن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-10-23)
  در این تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعى و مؤلفه‌هاى آن بر رضایت از زندگى در میان جوانان بررسى شده است. بعد از مرورى بر آراى مهم‌ترین نظریه‌پردازان کلاسیک سرمایه اجتماعى به ارتباط نظرى و تجربى بین سرمایه اجتماعى و رضایت از زندگى ...