دوره 11, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • جامعه‌شناسىِ زیست‌محیطى 

  ابراهیمى, مهدى (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  مطالعات جامعه‌شناختى درخصوص نقش طبیعت در جامعه، سابقه‌اى به اندازه خودِ رشته جامعه‌شناسى دارد. در نگاه بسیارى از متفکران کلاسیکِ جامعه‌شناسى، جامعه مدرن، داراى رابطه‌اى دوگانه با طبیعت است؛ یعنى این جامعه، در عین آن‌که ...

 • وضعیت تولید و انتشار کتاب‌هاى علوم اجتماعى در ایران براساس الگوهاى علم‌سنجى 

  ذاکر صالحى, غلامرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  علوم اجتماعى در ایران با استناد به میزان کمى انتشارات به کم‌کارى و عدم هماهنگى با جریان پرشتاب تولید و انتشار علم متهم شده است. مسئله اصلى نوشتار حاضر این است که این اتهام با توجه به داده‌هاى عینى و بى‌طرفانه تا چه حد متوجه ...

 • فرهنگ سیاسى دموکراتیک در جوامع چند قومى (با تأکید بر مقایسه کردهاى ایران و عراق) 

  احمدى, یعقوب؛ قاسمی, وحید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  دموکراسى از نظام‌هاى مورد مطالبه در قرون اخیر بوده است. تمایل به دموکراسى همواره به نتیجه دلخواه یعنى به گذار ختم نشده است و در این مسیر هواداران دموکراسى با چالش‌ها و مسائل بسیارى مواجه شده‌اند. ایران نیز یکى از کشورهایى ...

 • اقتصاد سیاسى شهر در ایران پیشاسرمایه‌دارى مطالعه موردى عصر صفویه 

  عباداللهى, حمید (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  در ادبیات ایران‌شناسى مفهوم شهر و اقتصاد شهرىِ پیشاسرمایه‌دارى به صور مختلف تعریف شده است. آن یا به‌مثابه تبعات ثانویه اقتصاد فئودالى و محل استقرار اربابانِ غایب از ده (رویکرد مارکسیست‌هاى روسى)، و یا به‌عنوان مکان استقرار ...

 • توزیع اجتماعى نگرش‌هاى سیاسى نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد 

  افشانى, سید علیرضا؛ مسعودنیا, ابراهیم؛ حیدرى, محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  ازجمله سؤال‌هاى مهمى که در جامعه‌شناسى سیاسى و به‌ویژه در بحث تکوین و تغییر نگرش‌هاى سیاسى همواره وجود داشته، نوع نگرش سیاسى مردم و تحلیل جامعه‌شناختى منشأ و عوامل مؤثر بر این نگرش‌ها بوده است. این پژوهش با هدف تعیین توزیع ...

 • بررسى تأثیر عوامل اجتماعى بر شخصیت اجتماعى پیشرفته در بین جوانان شهر بابل 

  زارع, بیژن؛ بیانى‌آهنگر, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  در این پژوهش به بررسى تأثیر متغیرهاى مستقل سرمایه اجتماعى، سرمایه فرهنگى و پایگاه اجتماعى ـاقتصادى والدین، منطقه محل سکونت و متغیرهاى زمینه‌اى سن و جنس بر متغیر وابسته شخصیت اجتماعى پیشرفته جوانان شهر بابل پرداخته شده است ...

 • پویایى توسعه و هم‌گرایى بارورى در کشورهاى مسلمان 

  حسینى, حاتم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2010-09-23)
  در طول سه دهه گذشته بارورى در کشورهاى مسلمان به طرز بى‌سابقه‌اى کاهش پیدا کرد. هدف از این مقاله توصیف تفاوت در گذار بارورى کشورهاى مسلمان در طول دوره 1980ـ2005 و بررسى نقش برنامه‌هاى توسعه و تنظیم خانواده در هم‌گرایى با ...