دوره 11, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل 

  امینی, محمد؛ امینی, یوسف؛ حسینیان, سمین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  در این پژوهش عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بوکان مطالعه شد و متغیر‌های مستقل پژوهش از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب هشت فرضیه طرح شد. ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی 

  قدسی, علی محمد؛ افشارکهن, جواد؛ عطارد, احمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  در این مقاله میزان مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت‌های ورزشی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد.‏ روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دختران دانشجو دانشگاه بوعلی سینا همدان (5096 نفر) بوده‌اند که از این ...

 • هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران 

  باستانی, سوسن؛ موسی نژاد, پریسا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  هدف این پژوهش بررسی هویّت و جنسیّت در قالب مفهوم هویّت ‌جنسیّتی در میان زنان و مردان ساکن کلان شهر تهران بود. هویّت جنسیّتی احساسی است که یک فرد نسبت به خود تحت عنوان یک مرد یا یک زن دارد؛ حالتی که احساسی از مردانگی یا ...

 • بازتولید الگوهای حجاب در ایران 

  فروتن, یعقوب (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  موضوع اصلی این پژوهش معطوف به بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد و ویژگی‌های مرتبط با فرآیند جامعه‌پذیری حجاب و پوشش اسلامی بود. در این پژوهش، با استفاده از مدل نظری عناصر چهارگانه فرآیند جامعه‌پذیری میچنر و همکاران (1990) و سایر ...

 • مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی 

  منادی, مرتضی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  در پی پژوهشی با هدف شناخت استفاده از فضاهای فرهنگی اعم از مکان‌ها (سینما، موزه و غیره) و کالاهای فرهنگی (کتاب، تلویزیون و غیره) توسط زنان شاغل و خانه‌دار و مقایسه بین آن‌ها به روش کیفی و با ابزار مصاحبه و سپس تجزیه و تحلیل ...

 • سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی 

  اخوی ثمرین, زهرا؛ نوابی نژاد, شکوه؛ ثنایی ذاکر, باقر؛ اکبری, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس100 نفر از جامعه زنان عادی و 100 نفر از جامعه زنان متقاضی ...

 • بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) 

  مرادحاصل, نیلوفر؛ مزینی, امیر حسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2013-06-22)
  طی دو دهه اخیر، به قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کاهش نابرابری جنسیّتی شدیداً تأکید شده است. به‌گونه‌ای که به شکل‌گیری این فرضیه منجر شده که (حتی) تفاوت‌های میان کشورها در سایر حوزه‌های مؤثر بر نابرابری ...