دوره 4, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره) 

  عاشوری, نادعلی؛ توکّلی, احمدرضا (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  احکام تکلیفی قرآن کریم به صورت خطاب¬های کلّی بیان شده است که معمولاً با ادوات ندا همراه است. خطاب نیز به مخاطب حاضر نیاز دارد. از سوی دیگر، احکام اسلامی برای تمام مردم و در همه ی زمان¬ها وضع شده است. بر این اساس، این بحث ...

 • بررسی بافت‌های تأثیرگذار در ارتباط میان‌فردی از دیدگاه قرآن 

  لطفی, سید مهدی؛ علمایی, نسیبه (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تأثیرگذار شخصی و موقعیّتی شکل می¬گیرند. بافت موقعیتی با در نظر گرفتن جنسیت، نقش و پایگاه، فرهنگ، محیط و زمان و بافت شخصی با لحاظ شخصیّت، انگیزه ها، ویژگی‌ها و نگرش‌های شخصی مخاطب، ...

 • جریان شناسی باطن‌گرایی در تفاسیر اسلامی 

  شمخی, مینا (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  از نخستین دوران نگارش تدوین تفاسیر، تفسیرهای گوناگونی از قرآن کریم با رویکردهای متفاوت شکل گرفته‌اند. در این میان، تفسیر باطنی و جریان باطنیه که بر ابعاد درونی و باطنی وحی الهی تأکید داشته اند و گاه ابعاد ظاهری آن ها را ...

 • تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء 

  زارع, زکیّه؛ جلالی, مهدی؛ رستمی, محمّدحسن (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  به رغم نظر مشهور مبنی بر مکّی بودن سورة مبارکة اعلی و یکپارچگی مضمونی آن، گروهی با استناد به روایات، قائل به تفکیک نزولی این سوره هستند و معتقدند بخشی از آن پیش از هجرت و بخشی پس از هجرت نازل شده است و گروهی نیز با فرض ...

 • درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی» 

  پیروزفر, سهیلا؛ نقی‌زاده, حسن؛ خداشناس فیروزآبادی, ندا (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  قرآن‌ کریم شامل مفاهیم عظیمی می باشد و فهم بشر از آنها دارای مراتبی است؛ امّا خود مفاهیم، نسبی نیستند. با این همه، گاه مفاهیم عظیم قرآنی به عمد یا غیر عمد تا حدّ ابتدایی خود، خفیف شمرده شده و سطحی ترجمه می‌شوند؛ درحالی‌که ...

 • بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب 

  پرچم, اعظم؛ رحیمی, معصومه (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  وحدت موضوعی و به دنبال آن، تناسب و ارتباط میان آیات و سوره¬های قرآن کریم از جمله مباحثی است که در سال های اخیر، توجّه قرآن‌پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از مفسّرانی که در بحث¬های تفسیری خویش، این نظریه را با نگاه ...

 • معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه 

  مصلایی پور, عباس؛ محمدی, مروّت (دانشگاه میبدMeybod University, 2014-05-22)
  بصیرت امری فراتر از رؤیت ظاهری است و آن عبارت است از ادراک حقایق و رؤیت اشیاء آن گونه که هستند. بصیرت در واقع، به ادراکات قلبی حاکی از حقیقت و قوّة تمییز حق از باطل اطلاق می­شود. این امر از طریق عبرت­آموزی از براهین و ...