جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی

The Stance of Precautionary Principle in the Protection of Marine Environment

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2018-02-20)
اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توسعه‌یافته است و از آن به‌عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می‌شود. بر اساس اصل مذکور، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن‌ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست‌محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها است. لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.
The precautionary principle is one of the important principles developed in the light of international environmental law and it is remembered of as one of the pillars of deterrence. According to this principle, governments can act only when their acts are not considered as the complete cause of irreversible damage to nature. Environmental risks are not considered part of natural hazards. One of the most important environmental hazards is the pollution of seas and oceans. Efforts to protect the marine environment at the international level involve all necessary measures and applying the precautionary principle, in which the common interests of international community lies. Therefore, this paper tries via investigating the position of the precautionary principle in the marine environment to study its important role in protecting the seas environment.
مجموعه‌ها: