پژوهش های کاربردی زراعی

ارسال های اخیر

 • ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگانی در کشت‌بوم‌های علوفه‌ای جو و تریتیکاله 

  کوزه گر کالجی, مصطفی؛ کاظمی, حسین؛ کامکار, بهنام؛ امیر نژاد, حمید؛ حسینعلی زاده, محسن (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2024-01-21)
  خدمات بوم‌سازگان مزایا و کارکردهایی هستند که بوم‌نظام‌ها برای انسان فراهم می‌کنند. در این مطالعه انواع خدمات تأمینی، حمایتی و تنظیمی در کشت‌بوم‌های جو و تریتیکاله واقع در شرکت زراعی دشت ناز ساری (استان مازندران) در سال ...

 • ارزیابی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، روغن و برخی صفات زراعی ارقام گلرنگ در تاریخ های مختلف کشت زمستانه در منطقه سیستان 

  فنایی, حمیدرضا؛ سارانی, منصور؛ کیانی, مجید رضا (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2024-01-21)
  به منظور بررسی عملکرد دانه، روغن و برخی ویژگی‌های زراعی ارقام گلرنگ، در تاریخ های مختلف کشت زمستانه، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی درسه تکرار در دو سال زراعی 1391-1392 و 1393-1392 ...

 • بررسی صفات زراعی کلزای زمستانه در سیستم‌های کشت بذری و نشایی با تراکم‌های مختلف بوته در کشت تأخیری 

  جباری, حمید؛ زینل زاده تبریزی, حسین؛ ولی پور, محمدباقر؛ شریعتی, فرناز؛ حاجی ابراهیمی, الناز (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2024-01-21)
  به منظور ارزیابی صفات زراعی کلزای زمستانه در سیستم‌های کشت بذری و نشایی با تراکم‌های مختلف بوته در شرایط کشت تأخیری، آزمایشی در منطقه کرج طی دو سال زراعی 99-1398 و 1400-1399 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...

 • تأثیر مدیریت کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم گلرنگ زراعی 

  راهنما, افراسیاب؛ زندی, رضوان؛ مسکرباشی, موسی (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2024-01-21)
  به‌ منظور بررسی تأثیر مدیریت کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم گلرنگ زراعی، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 97- 1396 در مزرعه تحقیقاتی ...

 • ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل ترسیب کربن در اندامهای گیاهی کلزا (Brassica napus L) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته ، شهرستان گرگان) 

  شاهی مریدی, راضیه؛ کاظمی, حسین؛ کامکار, بهنام؛ ندیمی, احمد؛ حسینعلی زاده, محسن؛ یگانه, حسن (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  این مطالعه به منظور ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل ترسیب کربن در کشت‌بوم‌های کلزا بخش سرخنکلاته، شهرستان گرگان در سال زراعی 1399-1400 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی انجام شد. برای این منظور نمونه‌برداری از 50 مزرعه به ...

 • ارزیابی رابطه بین عملکرد و صفات زراعی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد با استفاده از تحلیل عاملی 

  شعبانی, زینب؛ نوریزدان, حمیدرضا؛ راستگو, ساسان (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  به‌ منظور بررسی روابط بین عملکرد و صفات زراعی و نیز مطالعه روابط بین صفات در 12 ژنوتیپ کنجد، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج ‌فارس ...

 • ارزیابی تنوع ژنتیکی در هیبریدهای چغندرقند (Sugar beet L.) از نظر عملکرد، صفات کیفی و جوانه‌زنی 

  صارمی راد, علی؛ حمدی, فرحناز؛ طالقانی, داریوش (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  در برنامه‌های اصلاحی با اهداف بهبود محصول و افزایش بهره‌وری، شناخت تنوع ژنتیکی مرتبط با صفات مهم زراعی و نیز تعیین ارتباط میان آن‌ها حائز اهمیت ویژه‌ای است. در این رابطه 155 هیبرید چغندرقند در قالب طرح آکمنت با پنج شاهد ...

 • ارزیابی اثرات تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و برخی صفات ژنوتیپ های‌ کلزای زمستانه 

  شادان, الهه؛ نجفی زرینی, حمید؛ علیزاده, بهرام؛ کیانی, غفار؛ رنجبر, غلامعلی (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  به‌منظور ارزیابی اثر تـنش خـشکی بـر صفات مورفو-فنولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی و شناسـایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی با عملکرد بالا، آزمایشی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به مدت دوسال زراعی (95-97) در شرایط آبیاری ...

 • تحلیل پایداری عملکرد، وراثت‌پذیری و مشخصه‌یابی لاین‌های امیدبخش جو (Hordeum vulgare L.) در نیشابور 

  طاهریان, مجید؛ نیکخواه, حمید رضا (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  جو (Hordeum vulgare L.) بعد از گندم از لحاظ سطح زیر کشت در ایران مقام دوم را دارد. به‌منظور شناسایی و گزینش ژنوتیپ‌های مطلوب جو، نوزده لاین امیدبخش، به همراه رقم به‌رخ به عنوان شاهد در قالب طرح بلوک‌های کـامل تصادفی در سه ...

 • اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آب 

  خیرخواه, خیراله؛ کوچکی, علیرضا؛ نصیری محلاتی, مهدی؛ خرم دل, سرور؛ نظریان, رامین (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2023-07-23)
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی اثر افزایش تنوع ژنتیکی درکشت مخلوط ارقام گندم بر بهبود کارایی استفاده از منابع در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دو سال زراعی 99-1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص و مخلوط‌های ...

 • تأثیر محلول‌پاشی سلنیوم بر پایداری غشاء سلولی ارقام ذرت تحت شرایط تنش کم‌آبیاری 

  میرزاخانی, محمد؛ همتی, زهرا؛ ساجدی, نورعلی (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  تنش خشکی می تواند تأثیر زیادی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی گیاهان داشته باشد. جهت بررسی تأثیر محلول پاشی سلنیوم بر هدایت الکتریکی شیره سلولی ارقام ذرت تحت شرایط تنش آبی، آزمایشی به صورت کرت‌ های دوبار خرد شده در قالب طرح ...

 • پاسخ کمی و کیفی عملکرد ذرت دانه‏ ای تحت تاثیر روش‌های خاک‏ورزی و مصرف نیتروژن 

  زیدعلی, احسان اله؛ مرادی, روح اله؛ فتحی, امین (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  ارتباط کشاورزی حفاظتی با روش‌های خاک‌ورزی و کاربرد نیتروژن، برای درک بهتر نقش آنها در عملکرد آگرو اکوسیستم‌ها حیاتی می باشد. به همین منظور آزمایشی به‏صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...

 • معرفی رقم جدید برنج ستایش، جهت کشت در مناطق سرد و معتدل سرد 

  محتشمی, رهام (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  با توجه به کوتاه بودن طول دوره رشد در مناطق سرد، و دیررسی، ورس شدید، ریزش دانه، و عملکرد پایین ارقام محلی برنج، دستیابی به رقم جدید پرمحصول کمی و کیفی و سازگار و پایدار در مناطق سردسیر اهمیت می‌یابد. رقم جدید برنج ستایش ...

 • ارزیابی عملکرد دانه، بهره وری آب و تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم نان 

  آرزمجو, الیاس؛ امینی, اشکبوس (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  اصلاح ارقام متحمل با استفاده از روش‌های به‌نژادی و گزینش جزو روش‌های موثر در تولید و بهره‌برداری از خاک و آب شور به شمار می‌رود. بیست رقم و لاین گندم در دو محیط شور و بدون تنش شوری (به ترتیب با هدایت الکتریکی آب آبیاری 2/8 ...

 • اثرات محلول‌پاشی اسید هیومیک، ویتاسپرین و سولفات روی بر عملکرد و محتوی کلروفیل گندم دیم در شرایط آب و هوایی استان کردستان 

  دارایی, قدمخیر؛ حسین پناهی قروچای, فرزاد؛ سی و سه مرده, عادل (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات محلول‌پاشی ترکیبات آلی و معدنی مختلف بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (رقم آذر 2) در اراضی دیم شهر زرینه در20 کیلومتری شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان در سال‌های ...

 • بررسی کارایی علف کش ترکیبی دایکمبا+مزوتریون+نیکوسولفورون در مقایسه با علفکش‌های رایج مزارع ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در کشور 

  هادی زاده, محمد حسن؛ ثابتی, پیمان؛ ثابت زنگنه, حسین؛ قزلی, فرخ دین (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-12-22)
  کارایی علف‌کش ترکیبی دای‏کمبا+مزوتریون+نیکوسولفورون در مهار علف‏های هرز ذرت دانه‏ای (Zea mays L.) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مشهد، کرمانشاه، اهواز و زرقان طی سال 1398 بررسی گردید. تیمارهای کنترل شیمیایی ...

 • بررسی تأثیر تاریخ کاشت هیبریدهای گروه‌های مختلف رسیدگی ذرت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در منطقه همدان 

  متقی, مهدی (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-07-23)
  آزمایش حاضر به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان انجام گردید. چهار تاریخ کاشت 1 خرداد، 20 خرداد، 10 تیر و 30 تیر در کرت‌های اصلی ...

 • بررسی اثرات تراکم بوته و کود بیولوژیک بر خصوصیات زراعی ، عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام تجاری سه گونه ارزن 

  مرادنژادحصاری, وحید؛ صدرآبادی حقیقی, رضا؛ باقرزاده چهارجویی, علی؛ قاسمی, محسن (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-07-23)
  در سال‌های اخیر به دلیل تغییر شرایط اقلیم و آب‌وهوا کاشت گیاه ارزن از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است، لذا پژوهش و تحقیق بر روی کمیت و کیفیت ارزن‌ها حائز اهمیت می باشد. به منظوربررسی اثر تراکم و کود بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، ...

 • اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عملکردگیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) تحت شرایط کم آبیاری 

  مروت, سیدعلی؛ صدرآبادی حقیقی, رضا؛ شجاعی نوفرست, کوروش؛ سوهانی دربان, علیرضا؛ صلاتی, منصور (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-07-23)
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر ویژگی های رشد رویشی و غده سیب زمینی و اثر محلول پاشی کیتوزان و سالیسیلیک اسید بر‌عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سیب‌زمینی آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ...

 • تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل 

  نصیری محلاتی, مهدی؛ بهامین, صادق؛ فتحی, امین؛ بهشتی, سید علیرضا (مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویAgricultural Research and Natural Resources Center of Khorasan Razavi, 2022-07-23)
  فراتحلیل روشی است که به جمع بندی و ترکیب نتایج مستقل حاصل از تعداد مقالات مختلف می پردازد، که در نتیجۀ آن می‌توان گفت که در مجموعه ای از مطالعات چه نتیجه ای حاصل شده است، بدین منظور این بررسی با عنوان فراتحلیل اثر تنش خشکی ...

View more