تاثیرمکمل ال-کارنیتین روی الگوی رشد،ترکیب شیمیایی بدن، پروفایل اسید‌های چرب بدن و فعالیت فاکتور شبه انسولین (IGF-1) ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn)

Effects of Dietary L-Carnitine Supplementation on Growth Pattern, Body Chemical Composition, Body Fatty Acid Profile and Insulin Liked Factor- 1 (IGF-1) of Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2016-08-22)
ال کارنیتین بهعنوان یکی از مکملهای ضروری و مهم جهت تغذیه انسان و حیوان شناخته شده است. مطالعه حاضر، بهمنظور بررسی اثر مکمل ال- کارنیتین بر عملکرد رشد ( وزن نهایی بدن، میزان رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی، کارایی تبدیل غذایی، میزان غذای دریافتی، میزان کارایی پروتئین، میزان کارایی چربی، میزان تولید پروتئین و میزان تولید چربی) و ترکیبات شیمیایی لاشه ( پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت)، پروفایل اسیدهای چرب بدن و فعالیت فاکتور رشد شبه انسولین1 (IGF-1) ماهی شانک زرد باله طراحی گردید. در این تحقیق، 240 ماهی با میانگین وزنی 46/0±23/3 گرم بهصورت تصادفی در 4 گروه 60 تایی ( با سه تکرار و در هر تکرار 20 قطعه ماهی) در مخازن پلاسنیکی 60 لیتر قرار گرفتند و با رژیم غذایی محتوی 0، 400، 800 و 1200 میلیگرم ال-کارنیتین بر کیلوگرم غذا بهصورت روزانه مورد تغذیه قرار گرفتند. بعد از 64 روز، رژیم غذایی محتوی 800 میلیگرم ال- کارنتین بر کیلوگرم غذا منجر به افزایش معنیدار عملکرد رشد ( به استثنای میزان رشد روزانه)، میزان پروتئین و چربی لاشه، اسیدهای چرب بدن و فعالیت شبه انسولین شد. همبستگی مثبت بین فعالیت شبه انسولین و میزان رشد روزانه به استثنای رژیم غذایی محتوی 1200 میلیگرم ال- کارنیتین بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. با توجه به نتایج حاضر میتوان بیان نمود که رژیم غذایی 800 میلیگرم ال- کارنیتین بر کیلوگرم غذا میتواند منجر به افزایش رشد، کیفیت لاشه، فعالیت فاکتور رشد شبه انسولین 1 و متابولیسم لیپید در ماهی شانک زرد باله شود.
L- carnitine has been recognized as a new and important dietary supplementation, essential for human and animal nutrition. This study was conducted to evaluate the use of dietary l- carnitine supplementation and its effects on the growth (body final weight, daily growth rate (DGR), feed efficiency (FE), feed conversion ratio (FCR), daily feed intake (DFI), protein efficiency ratio (PER), lipid efficiency ratio (LPE), protein productive value (PPV), lipid productive value (LPV), body compositions (crude protein, crude lipid, ash and moisture), body fatty acid profile and IGF-1 activity in yellowfin seabream. In this study, a number of 240 fish with a mean weight of 3.23± 0.46 g were randomly allocated into four groups (three replicates, 20 fish per tank) in 60-L plastic tanks and fed with four experimental diets having carnitine with the concentrations 0, 400, 800, and 1200 mg kg-1 diet (referred as C0, C400, C800 and C1200 respectively). After 9 weeks of the feeding trial, there was a significant increase in growth performance (except for DGR), carcass quality (crude protein and crude lipid), muscle fatty acid and IGF‑1 activity in the fish fed C800 diet compared to those fed the other diets. Also a positive correlation was detected between plasma IGF-1 activity and DGR except for C1200 diet. The diet containing 800 mg kg-1 dietary L‑carnitine can have marked effects on growth yield, carcass quality, IGF-1 activity and lipid metabolism of yellowfin seabream
مجموعه‌ها: