تحقیقات کاربردی در علوم دامی

ارسال های اخیر

 • بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع شتر های سالم شهرستان مشهد نسبت به ژن های خانواده های تتراسایکلین، بتالاکتام، سولفانامید، استرپتومایسین، جنتامایسین و کینولون 

  فرزین, حمید رضا؛ امانی, فاطمه؛ صدر, علی رضا؛ امیری, محدثه؛ طباطبایی زاده, سید الیاس؛ محمد زاده, رضا؛ جمشیدیان مجاور, مجید (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  هدف این مطالعه تعیین میزان مقاومت و حساسیت باکتری اشریشیاکلی جدا شده از شتر های سالم می باشد. باکتری اشریشیاکلی به عنوان مهم ترین عضو خانواده ی انتروباکتریاسه و فلور طبیعی روده ی انسان ها، پرندگان و پستانداران می باشد. ...

 • نقش ریزپلاستیک ها به عنوان آلاینده های نوظهور در سلامت انسان و دام 

  امیرصادقی, مهدی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  استفاده از مواد پلاستیکی در زندگی توسعه‌یافته بشری به امری بدیهی تبدیل شده است و استفاده از انواع پلاستیک ها چه در مصارف روزانه چه در مصارف صنعتی روز به روز در حال گسترش است. با توجه به اینکه مواد پلاستیکی دیر تجزیه می‌شوند، ...

 • بررسی اثر شیر شتر بر هیپرگلیسمی القاء شده توسط استرپتوزوتوسین در رتهای نر نژاد ویستار 

  زیبایی, سعید؛ حاج مجتهد, جعفر؛ غیور, نرگس (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  در شیر شتر پروتئینی وجود دارد که عملکردی مشابه با انسولین داشته و در محیط اسیدی معده به شکل دلمه در نمی آید.  این امر اجازه می دهد تا پروتئین شبه انسولینی بطور متناوب از معده عبور کرده و باقیمانده آن در روده جذب گردد. در ...

 • بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در اشریشیاکلی جداشده از مدفوع شتر های سالم شهرستان مشهد به روش کنگو رد آگار 

  جمشیدیان مجاور, مجید؛ امیری, محدثه؛ صدر, علیرضا؛ طباطبایی زاده, سید الیاس؛ امانی, فاطمه؛ محمد زاده, رضا؛ فرزین, حمید رضا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  هدف از مطالعه ی پیش رو بررسی تولید و توانایی تشکیل بیوفیلم در جدایه های اشریشیاکلی جداشده از مدفوع شتر های سالم شهرستان مشهد می باشد. بیوفیلم را می توان یک اجتماع باکتریایی نامید که باکتری ها می توانند به سطوح مختلفی اعمم ...

 • بررسی اثر توازن جیره های غذایی بر عملکرد گوساله پرواری در استان مرکزی 

  میرشمس الهی, آزاده؛ طالبیان مسعودی, علیرضا؛ عزیزی, رمضانعلی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر استفاده از جیره‌های غذایی متعادل و خوراک دهی بهینه بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر در پنج واحد از واحدهای پرواربندی صنعتی استان مرکزی اجرا شد. در ابتدا گوساله‌های نر هر یک از واحدها به دو گروه ...

 • تدوین سند راهبردی توسعه شتر کشور با استفاده از مدل SWOT 

  زیبایی, سعید؛ ملاصالحی, محمد رضا؛ مهدیزاده, رضا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  کشاورزی پایدار، مدیریت به گونه ای است که تنوع بیولوژیکی، بهره وری، ظرفیت باززایی، قابلیت دوام و توانایی کار‌کردن آن را حفظ نماید. نقش بر نامه ریزی برای استفاده از پتانسیل های متنوع شتر در راستای نقشه جامع علمی کشور در ...

 • اثر توامان لاکتوفرین و نانوبادی بارگذاری شده بر روی کیتوزان علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا 

  سلیمانی, شیوا؛ زیبایی, سعید (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  لاکتوفرین دارای وزن مولکولی حدود 80 کیلودالتون  و یک گلیکوپروتئین گلوبولار است. لاکتوفرین پس از جداسازی از شیر شتر، با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی سی ام سفادکس سی 50 خالص گردید. با تزریق دو باکتری استافیلوکوکوس ...

 • تأثیر دانه کتان بر تولید، کیفیت و اسیدهای چرب شیر شتر تک کوهانه 

  محمدآبادی, طاهره (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-11-22)
  این مطالعه به منظور بررسی اثر بذر کتان بر تولید، ترکیب و اسیدهای چرب شیر شترهای تک کوهانه انجام شد. ده شتر شیرده با میانگین وزن بدن 450 کیلوگرم با تیمار شاهد و 300 گرم بذر کتان به مدت 40 روز تغذیه شدند. تولید شیر به صورت ...

 • عملکرد، فعالیت هورمونی و آنتی‌اکسیدانی جوجه های گوشتی تغذیه شده با برگ اکالیپتوس و رزماری در شرایط تنش گرمایی 

  کرمی, مرتضی؛ رحیمیان, یاسر (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  برای تعیین اثرات استفاده از پودر برگ‌ های ٌاکالیپتوس و رزماری بر عملکرد رشد، مقدار آنتی‌اکسیدان و هورمون‌های تیروئیدی در جوجه‌های تحت تنش گرمایی از سیصد قطعه جوجه گوشتی 31 روزه سویه آربورآکرز پلاس در قالب طرح کاملا تصادفی ...

 • استفاده از پیت نیشکر در جیره بره های پرواری و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بازده اقتصادی دام 

  چگنی, علیرضا؛ یاراحمدی, بهروز؛ محمدی ساعی, محسن؛ بیرانوند, میرحسن؛ آقاشاهی, علیرضا؛ قربانی, کریم؛ elhaqy, منوچهر (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  این پژوهش بمنظور بررسی اثرات استفاده ازپیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب در جیره بره های پرواری در دو واحد دامپروری اجرا گردید. بره‌های آزمایشی از نژاد افشاری با سن 5-6 ماهه در محدوده وزنی 27-34 کیلوگرم در هر دو واحد ...

 • بهبود بازده تولیدمثل در گوسفندان زل با برنامه سه زایش در دو سال 

  جواهری بارفروشی, هدی؛ پاپی, نادر؛ اسدزاده, نادر؛ صادقی پناه, حسن؛ مسعودی, رضا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  این مطالعه با هدف افزایش بره تولیدی از طریق اجرای برنامه سه زایش در دوسال در گله گوسفند زل ایستگاه ملی تحقیقات گاودشت اجرا شد. 120 رأس میش پس از تعیین امتیاز وضعیت بدنی و اطمینان از سلامت آنها به طور تصادفی به دو گروه 60 ...

 • بررسی اثر استفاده از نمک های آنیونی بر عملکرد و سلامت گاوهای شیری در گاوداری های سنتی استان قزوین 

  افتخاری, مهدی؛ رضایی, دینا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  یکی از موارد مهم در این زمینه، مبحث تغذیه مواد معدنی در دوره انتظار زایمان می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر استفاده از مکمل نمک‌های آنیونی در گاوداری‌های سنتی استان قزوین بر تولید و سلامت گاوهای شیری بود. به این ...

 • ارزیابی تأثیر خشکسالی بر صنعت دام و آبزیان در استان لرستان و راهکارهای مقابله با آن 

  قربانی, کریم؛ پیامنی, کیانفر؛ یاراحمدی, بهروز؛ آقا شاهی, علیرضا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر خشکسالی بر صنعت دام و آبزیان در استان لرستان و راهکارهای سازگاری با آن انجام شد. اطلاعات مورد نیاز‌ از طریق تکمیل پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (Stratified sampling) جمع‌آوری شد. ...

 • تعیین ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی برگ‌های کنوکارپوس به صورت خشک و سیلو شده 

  کردونی, عزیز؛ طاهری دزفولی, بهاره؛ حسینی, سید مجید؛ بهبهانی, لیلا؛ فضائلی, حسن؛ آقاشاهی, علی رضا؛ عبایانی, عبدالصاحب (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  این آزمایش با هدف تعیین ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی برگ‌های درخت کنوکارپوس به‌صورت خشک و سیلو شده انجام شد. برگ‌های درخت کنوکارپوس از پارکی در منطقه پردیس شهر اهواز برداشت گردید، پس از خرد کردن آنها، تعداد سه نمونه جهت ...

 • بررسی صفات ماندگاری و رشد در بره‌های شیرخوار افشاری و آمیخته‌های رومانف و افشاری 

  عزیزی, رمضانعلی؛ ساورسفلی, سیما؛ صادقی پناه, حسن؛ میرشمس الهی, آزاده؛ خجسته کی, مهدی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-08-23)
  این مطالعه به منظور بررسی زنده‌مانی و عملکرد تولیدی بره تا شیر‌گیری در بره‌های حاصل از تلاقی میش‌های افشاری با قوچ‌های رومانف در استان مرکزی انجام شد. تعداد200 رأس میش افشاری غیرآبستن، انتخاب و تحت برنامۀ همزمان‌سازی فحلی ...

 • ارزیابی سرمی و مولکولی بیماری بروسلوز در جمعیت شتر استان خراسان جنوبی 

  عالمیان, سعید؛ زیبائی, سعید؛ فرزین, حمید رضا؛ اصغر زاده, محمد؛ صباغ زاده, فاطمه؛ دادار, مریم؛ اعتمادی, افشار (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-05-22)
  بروسلوز یکی از بیماری های دامی است که توسط گونه های باکتری جنس بروسلا ایجاد شده و قابل انتقال به انسان می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع سرمی و مولکولی این بیماری در شترهای استان خراسان جنوبی ، طی یک دوره یک ساله ...

 • تهیه نانوبادی برعلیه کرونا ویروس جدید(nCov-2019) 

  زیبائی, سعید؛ خراسانی, اکبر؛ فتحی نجفی, محسن؛ فرزین, حمید رضا؛ مشکات, زهرا (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-05-22)
  ایمنی همومرال در شتربا واسطه نانوبادی انجام می گیرد که منحصر به فرد است تولید نانوبادی بر علیه ویروس و بر علیه گیرنده ویروس می تواند از تکثیر ویروس جلوگیری نماید. ویروس جدید کرونااولین باردر شهر ووهان چین پیدا شد که  باعث ...

 • تولید آنتی بادی اختصاصی ضد لاکتوفرین شتر با استفاده از ادجوانت های فروند و کیتوزان 

  زیبایی, سعید؛ فرهنگ, محدثه (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-05-22)
  لاکتوفرین کاربرد­های بالینی و تجاری دارد.در مطالعه حاضر جهت خالص سازی لاکتوفرین از کروماتوگرافی تعویض یونی توسط CM sephadex C-50 استفاده و برای تایید ، از آزمایش SDS-PAGE و نیز عدم ایجاد رنگ در حضور تترامتیل بنزدین استفاده ...

 • سازوکار عمل، معیارهای انتخاب و کاربرد پروبیوتیک ها در تغذیه طیور 

  واسجی, نرگس؛ مژگانی, ناهید؛ متشفی, حدیث (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-05-22)
  بیماری‌ها و شرایط تنش‌زا، موجب بروز زیان‌های جدی اقتصادی در صنعت طیور می‌شوند. بنابراین، با توجه به افزایش رو به گسترش مقاومت میکروبی و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان یک راهکار پیشگیرانه، محدودیت‌های زیادی در جهان جهت ...

 • اثرات افزودن اسانس دارچین به جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی 

  رامرودی, احسان؛ شریعتمداری, فرید؛ کریمی ترشیزی, محمد امیر (موسسه تحقیقات علوم دامی کشورAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2022-05-22)
  این تحقیق به‌منظور بررسی اثر افزودن اسانس دارچین بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی دچار محدودیت غذایی انجام شد. تعداد 60 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 تکرار و یک پرنده در هر تکرار مورد آزمون قرار ...

View more