نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخوشوقتی, آمنهfa_IR
dc.contributor.authorصافی, شهاب الدینfa_IR
dc.contributor.authorجعفرزاده, سید رضاfa_IR
dc.contributor.authorسهرابی حقدوست, ایرجfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T21:38:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T21:38:42Z
dc.date.available1399-08-01T21:38:41Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T21:38:42Z
dc.date.issued2006-12-22en_US
dc.date.issued1385-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-06en_US
dc.date.submitted1393-10-16fa_IR
dc.identifier.citationخوشوقتی, آمنه, صافی, شهاب الدین, جعفرزاده, سید رضا, سهرابی حقدوست, ایرج. (1385). تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو. پاتوبیولوژی مقایسه ای, 3(415), 623-630.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5962
dc.identifier.urihttp://jcp.srbiau.ac.ir/article_5812.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/464073
dc.description.abstractبررسی های دهه اخیر نشان داده است که اندازه گیری غلظت پروتئین های مرحله حاد سرم و شیر می تواند اطلاعات ارزشمندی در زمینه تشخیص پیش آگهی و روند بیماری ورم پستان تحت حادبدهد. در مقاله حاضر سعی شده مشخص گردد که آیا استفاده از اندازه گیری غلظت ها پتوگلوبین شیر و سرم و آمیلوئید A شیر و سرم می تواند در تشخیص تفریقی مبتلایان به ورم پستان تحت بالینی از گاوهای سالم مفید باشد یا خیر؟ به منظور انجام این تحقیق ،در ابتدا با استفاده معاینات بالینی و آزمایش های مختلف هماتولوژی و باکتریولوژی و شمارش تعداد سلولهای سوماتیک شیر وضعیت گاوهای مورد مطالعه مشخص شد و براین اساس 100 راس گاو سالم و 75 راس گاو مبتلا به ورم پستان تحت بالینی انجام شد. سپس غلظت آمیلوئید A سرم وشیر و نیز هاپتوگلوبین سرم وشیر اندازه گیری شد. براساس آزمایش های انجام شده و تجزیه تحلیل های آماری معلوم شد ، که حساسیت ها و ویژگی هاپتوگلوبین سرم به ترتیب 90 و 43 درصد، حساسیت و ویژگی هاپتوگلوبین شیر به ترتیب 90/6 و 68/6 درصد، حساسیت و ویژگی آمیلوئید A سرم به ترتیب 90 و 72/1 و حساسیت و ویژگی آمیلوئید A شیر به ترتیب 90/6 و 98/3 درصد می باشد. این نتایج نشان می دهد که در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو اندازه گیری آمیلوئید A شیر نسبت به اندازه گیری هاپتوگلوبین سرم و شیر و نیز آمیلوئید A  سرم شاخص بهتری می باشد و می تواند در تشخیص گاوهای سالم از مبتلان به ورم پستان تحت بالینی استفاده شود و شاخص خوبی در تشخیص بیماری می باشد.fa_IR
dc.format.extent222
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofپاتوبیولوژی مقایسه ایfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Comparative Pathobiologyen_US
dc.subjectپروتئین های مرحله حادfa_IR
dc.subjectورم پستان تحت بالینیfa_IR
dc.subjectآمیلوئید Afa_IR
dc.subjectهاپتوگلوبینfa_IR
dc.subjectگاوfa_IR
dc.titleتعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاوfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue415
dc.citation.spage623
dc.citation.epage630


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد