دوره 36, شماره 39

 

ارسال های اخیر

 • مروری بر کتاب تر جمان ا لبلاغه 

  رادویانى, محمدبن عمر؛ تش, پرفسوراحمدآ؛ حاکمى, دکتراسماعیل؛ صافى, دکتر قاسم؛ سبحانی, توفیق (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  متن حأضر معرفی کتاب ترجمان البلاغه اثر محمدبن عمر رادویانی است که در سال 80 13 به اهتمام و تصحیح و توضیح پرفسور احمد آتش و به کوشش استآدان محترم دکتر اسماعیل حاکمی ؤ دکتر توفیق سبحانی توسعط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انتشار ...

 • یادی از استاد محمد تقی دانش پژوه کتابشناس و نسخه شناس نامدار 

  صافی, دکتر قاسم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)

 • نقد و نظرها قد یم ترین نسخهء خطی گلستان سعدی 

  زنجانى, دکتر برات (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  qگلستان سعدی ازکتبی أست که در قرن هفتم به مدارس و مکتبها راه یافته است. این کتاب به وسیلةءتجار ایرانی که درکشور چین به تجارت مشغول بوده اند به آن سرزمین برده شده و مورد استفادهء فرزندان ایرانیان قرار گرفته است. این نسخه ...

 • بررسی موانع ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در رابطه با تحقق اهداف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات 

  ضیایى, محمدصادق (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  امروزه مراکز علمی و پژوهشی نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع ایفا می کنند. نظام آموزش و پژوهش و سازمانهای متولی آن به لحاظ پیروی از الگوهای جوامع صنعتی کمتر توانسته اند ارتباط منطقی لازم را با شرایط اقتصادی، اجتماعی ...

 • بررسی یادداشتهای نسخه های خطی مجموعه سیدمحمد مشکوة (قرن 6 تا 12) 

  افکارى, فریبا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  دراین پژوهش، مضامین یادداشتهای نسخه های خطی (قرن 6ـ 12 ق) موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه سیدمحمد مشکوه شامل 183 جلد و 45 یادداشت بررسی شده است و نگارنده سعی کرده است تا با بررسی عناوین و مضامین یادداشتهایی ...

 • بهره وری در خدمات جستجو و بازیابی اطلاعات در بخش اطلأع رسانی 

  شهبازى, مهرى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  متخصصان علم کتابداری و اطلاع رسانی از جمله کسانی اند که به منظؤر ارائه خدمات بهینه در بخشهای مختلف کتابخانه ها، بهره وری را مورد توجه قرار داده اند. از جمله بخشهای مهم کتابخانه بخش اطلاع رسانی و خدمات رایانه ای است و ...

 • تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات 

  آژیده, با هره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دأنشکده ادبیات دانشگاه تهران در سالهای 1370-1374 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که از لحاظ نوع مواد ...

 • بررسی متون طب سنتی به چاپ رسیده 

  مجابى, حسن منتصب (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  در طول تاریخ تمدن اسلامی، ایرانیان شیعه بالاترین سهم را در تألیف کتاب و رسائل پزشکی بر عهده داشته اند. این متون تأثیرات زیادی در پیدایش و پیشرفت دانش پزشکی کشورهای مختلف از جمله هند داشته. است. به طورئ که از حدود قرن ...

 • تبدیل کتابخانه مدرسه به مرکز یادگیری و مرکز ارتباطات آموزشی 

  حیدى, افسانه تو (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  پیشرفت سریع تکنولوژی باعث شده است که کودک امروزی پا را فراتر از مرزهای خانه و اجتماع بگذارد و انتظارات متفاوتی با نسل گذشته داشته باشد و ساختارهای فکری و اجتماعی اش تغییر کند چون نظامهای آموزشی سنتی به تأمین نیازهای کودک ...

 • بررسی مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی د ر ایران 

  محسنى, دکتر منوچهـر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  این بررسی که هدف آن شناخت مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی کشور د ر رابطه با گروه موضوعی و سازمان انتشار دهنده آن است، از طرق جمع آوری اطلاعات از. مدیران و خوانندگان مجلات انجام شده است. مسائل به دو گروه برون ...

 • برسی استنادی مقالات در مجلات علؤم اطلأع رسانی، فصلنامه پیا م کتابخانه فصلنامه کتاب و کتابداری در سالهای 1378-1379 

  دریه, رؤیا مقصودى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  در این پژوهش، 1819 استناد به مقالات 4 عنوان مجله در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی طی یک دوره 2 ساله با استفاده از روش تحلیل استنادی بررسی شده است و هدف از آن، مشخص کردن پراستنادترین مجلات فارسی و خارجی پراستنادترین ...

 • در سالهای 78 و 79 اتفاق افتاد : بررسی دو مورد فهرستنویسی پیش از انتشار 

  کوکبى, دکتر مرتضى (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-04-21)
  فهرستنویسی پیش از انتشاریکی از روشهایی است که با ارائه فهرستبرگه کتاب درکتاب، کار فهرستنویسی را برایکتابداربسیار آسان می کند و باعث می شود که کتاب، سریعتر در قفسه قرارگیرد و به دست خواننده برسد.ازسویدیگر، فهرستنویسی پیش ...