دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • عقلانیت و استدلال ؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان 

  عبداللهیان, حمید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله کوششی است برای نقد عام گرایی در مبانی معرفت شناختی علوم اجتماعی و کاربرد مفهوم عقلانیت در دوران مدرنیته، به گونه‏ای که این نقد به بازسازی این مبانی در فرآیند فهم استدلال و تولید دانش توسط نسل‏ها، جنسیت ها و ... ...

 • حکومت زنان در روستای اسک 

  فرهادی, مرتضی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  مراسم حکومت زنان در سه روستای «اسک» و «افوس» و «توچه غاز» در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و ...

 • ارائه خدمات مالی به زنان : مروری بر تجربیات جهانی 

  رحمتی, محمد مهدی؛ سزاوار, محمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ...

 • شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی 

  اسدی, عبدالرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  کاربرد روش‏های کیفی و مشارکتی در مسائل توسعه روستایی نشان می‏دهد با این روش‏ها نیز می‏توان به نتایجی مشابه روش‏های کمی با ژرفانگری بیشتری دست یافت. مقاله حاضر براساس یافته‏های پژوهشی که با استفاده از روش ارزیابی به شیوه ...

 • تحلیل جنسیتی وتجربه عملی آن در ایران 

  ورزگر, شراره (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این نوشتار باهدف معرفی تحلیل جنسیتی، برای آشنایی برنامه ریزان وتدوین کنندگان پروژه‏های توسعه با این بحث ‏وتجربه عملی آن درایران تدوین شده‏است. تحلیل جنسیتی نوعی روش‏شناسی است که تصویر جامعی ازسهم ونقش زنان و مردان را درجامعه ...

 • خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن 

  سرتشنیزی, امرالله رئیسی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی (در خانه پدر، شوهر) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‏گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مسأله مورد توجه دولتها چندان ...

 • زمان و مکان در فقه : تحولات قانونگذاری در حقوق زنان 

  هویدا?, یوسف درویشی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  این مقاله نقش زمان و مکان در فقه، تاثیر آن در تغییر آراء فقها و رابطه آن با حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در فقه است و عاملی مهم در تغییر وتبدیل آراء فقها محسوب می‏شود. منظور از آن ...

 • همسر آزاری 

  نازپرور, بشیر (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری ...

 • تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه ایران 

  ارمکی, تقی آزاد؛ غفاری, غلامرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2002-05-22)
  در این مقاله نگرش نسلی به موضوع جنسیت در قالب سه نسل جوان، میانسال و سالخورده مورد بررسی قرار گرفته و هدف پاسخگویی به سه پرسش زیر است : 1. آیا نسل‏های مختلف نگاه و نگرش متفاوتی نسبت به زن دارند؟ 2. آیا این تفاوت در جامعه ...