دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی 

  نوروزی, لادن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  زنان و مردان، علاوه بر آنکه در بازار کار از نظر نرخ مشارکت و بیکاری تفاوت قابل توجهی دارند، از لحاظ نوع شغل ، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار با هم با شرایط متفاوتی رو به رو هستند. در این مقاله، برای تحلیل وضعیت نامساعد ...

 • زنان،آموزش عالی و بازار کار 

  فراستخواه, مقصود (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  بازارکار نیروی انسانی متخصص، هم در عرضه و هم در تقاضا شدید جنسیتی به زیان زنان است. با وجود تغییراتی که اخیراً در عرضه نیروی انسانی متخصص از طریق افزایش دسترسی کمی زنان به آموزش عالی به وجود آمده است، اولاً، در همین دسترسی ...

 • رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار 

  امینی, علیرضا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  هدف این مقاله ارائه شاخص هایی است که عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران را نشان می دهد. با مروری بر نظریه های بازار کار دو گانه و موضوع تمایز شغل های بخش اول و دوم، پیدایش شغل های پرتراکم و پیامدهای آن برای زنان بررسی ...

 • عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل رگراسیونی داده های پانلی 

  میرزایی, حسین (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  یکی از معیارهای ارزیابی کشور ها از نظر توسعه، میزان حضور و مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است. در کشورهای در حال توسعه ، به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی، زمینه های مشارکت زنان در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ...

 • آثار جهانی شدن بر زنان 

  طاهرخانی, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  به نظر می رسد که جهانی شدن برای مردم جهان بیم و امید به رمغان آورده است. این پدیده دو رویه دارد. از یک سو ، تهدید است که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند و ، از سوی دیگر، فرصت هایی برای این کشورهای به وجود آورده است. ...

 • عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان 

  ساروخانی, باقر؛ جاه, مریم رفعت (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  افزایش میزان تحصیلات و اشتغال زنان، از سویی، موجب مشروعیت نقش های زنان در خانواده سنتی(پدر سالار) می شود و، از سوی دیگر ، دشواری همامنگی نقش های سنتی با نقش های جدید ، به بحران هویت زنان منتهی می شود. در نتیجه ، زنان خود ...

 • فقر زنان سرپرست خانوار 

  طلب, ژاله شادی؛ نژاد, علیرضا گرایی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  پارادیم جدید فقر به عواملی که در تأیید محرومیت زنان سرپرست خانوار مطرح شده پرداخته است: جنسیت و در پی آن ، محرومیت از منابع؛ طرح این پرسش را ضروری می سازد که آیا زنان سرپریت خانوار «فقیرترین فقرا» هستند؟ بررسی تعمیم پذیری ...

 • قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان 

  طالب, مهدی؛ گودرزی, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  در دو دهه اخیر، با گسترش جنبش ها و هویت یابی های قومی، مطالعات تجربی و نظری درباره قومیت در ابعاد اجتماعی،فرهنگی و سیاسی افزایش یافته است. مروری بر آثار منتشر شده در این زمینه نشان می دهد که مطالعات نظری بعد جنسیتی قومیت ...

 • تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران 

  صادقی, مسعود؛ عمادزاده, مصطفی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2004-03-20)
  توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به همین دلیل شناخت مجموعه عواملی که زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی ...