دوره 1, 1 (پاییز و زمستان 1394)

 

ارسال های اخیر

 • روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته 

  یارمحمدی, مسعود؛ معدنی, سعید (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته توسط لیانگ و زیگر (1986) به عنوان روشی برای تسهیل در تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به صورت طولی، آشیانه‌ای و اندازه‌های مکرر معرفی شد. این روش از مدل خطی تعمیم‌یافته برای برآوردهایی کارا و ...

 • مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم 

  سنجری فارسی‌پور, ناهید؛ رشیدی, نجمه؛ پیشدست, آرش (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  پارامترهای متعددی در جامعه وجود دارد که برای شناسایی ویژگی‌های آن برآورد دقیق‌تری از پارامترها را نیاز داریم. با برآورد این پارامترها می‌توان در مورد شاخص‌های مختلف مورد بحث در جامعه تصمیم‌گیری کرد. جامعه‌های مورد بررسی ...

 • برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی 

  روزگار, رسول؛ محمود, عیسی (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  میانگین موزون تصادفی جایگزینی مناسب برای میانگین نمونه‏ای در برآورد میانگین مجهول جامعه است به ویژه زمانی‏که متغیرهای تصادفی از ارزش (وزن) یکسانی برخوردار نیستند. این آماره اخیرا مورد توجه برخی آماردانان قرار گرفته و برخی ...

 • تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن 

  بکری‌زاده, حکیم؛ پرهام, غلامعلی؛ عباسی, نرگس؛ روزدار, مریم (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  با توجه به محدودیت دامنۀ همبستگی و مدل‌بندی بین متغیرهای وابسته با همبستگی بالا در مفصل فارلی-گامبل- مورگنسترن، در این مقاله، یک تعمیم جدید از مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن برحسب مقاطع چندجمله‏ای در جهت بهبود دامنۀ همبستگی ...

 • توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته 

  بازیاری, ابوذر (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  در این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر  بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم  بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یک‌طرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با ...

 • معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته 

  میرنیام, آمنه‌سادات؛ شناوری, زهرا؛ برهانی حقیقی, عبدالرسول (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  این مقاله ابتدا به مفهوم زمان شکست پرداخته و سپس سانسور و انواع آن، به خصوص طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته را به همراه خواص آن در قالب قضایایی معرفی نموده است. همچنین مثالی برای روشن‌تر شدن این نوع طرح بیان گردیده است.

 • کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی 

  زمانی مهریان, صدیقه؛ نعمت‌اللهی, علیرضا (دانشگاه پیام نور, 2015-09-23)
  در مطالعه توزیع حدی آماره‏های مورد استفاده در آزمون‏های ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزی تابع) می‌باشد که در کتاب‏های استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آماره‏های آزمون ...