دوره 10, شماره 40

 

ارسال های اخیر

 • راهکارهای جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام عدالت کیفری ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری 

  قربان زاده, اسدالله؛ رهامی, محسن؛ گلپایگانی, بهروز (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  زمینه و هدف: تصمیمات مبتنی بر اشتباه یا تقصیر که از سوی نهادهای قضایی صادر می­شود و در نتیجه منجر به بروز خسارات و آسیب­های جبران ناپذیری می­گردد، دارای ابعاد گسترده­ای است که با عدم شناسایی و توجه به ماهیت آن­ها، هرگز ...

 • نقش سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) در فرایند استرداد مجرمین و معاضدت قضایی 

  عبداللهی, محمد جواد؛ آلبوعلی, مرتضی؛ چترایی, نیلوفر (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  با توسعه و تحول جوامع، پدیدۀ مجرمانه نیز دچار تحول شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ایشدن مجرمان، استفاده از ابزارها و روش های نوین در ارتکاب جرائم و پدیدۀ جرائم سازمان یافته ازمهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری هستند. بنابراین، ...

 • نقش و جایگاه حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمه مسلحانه علیه تروریسم 

  سبحانی, محمد رضا؛ صدیق, میرابراهیم؛ میر غیاثی, سید عبدالله (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  زمینه و هدف: سال های گذشته شاهد مقابلۀ نظامی دول تها با گرو ههای مختلف تروریستیبوده است. حملۀ نظامی آمریکا به افغانستان و جنگ با القاعده و همچنین جنگ تما معیار در عراق وسوریه توسط دولت ها با داعش بیانگر این ادعاست. اما بی ...

 • تدابیر ملی و فراملی مقابله با فساد به عنوان جرم سازمان یافته 

  جوانمرد, محمد؛ میرزایی, محمد؛ اسماعیلی پور, الهقلی (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  زمینه و هدف: فساد به عنوان پدیده ای مذموم، تهدیدی آشکار علیه دموکراسی، منافع سیاسیو اقتصادی دول تها محسوب شده و به ویژه در ابعاد فراملی و سازمان یافتۀ آن، دارای آثار بسیارمخرب تری است و همین امر باعث حساسیت جامعۀ بی نالملل ...

 • افتراقی سازی نهادها و کنشگران دادرسی ویژة کودکان و نوجوانان (قسمت اول) 

  مهرا, نسرین (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  زمینه و هدف: تحولات تقنینی اخیر در ایران منجر به شک لگیری یک الگوی دادرسی کیفریِافتراقی در حوزۀ دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان شده است. پژوهش حاضر به بررسی الگویدادرسی کیفریِ کودکان و نوجوانان م یپردازد.روش: پژوهش حاضر از ...

 • تحلیل فراز و نشیب‌های احراز مسئولیت کیفری مأموران مادون در حقوق بین‌الملل کیفری 

  قریشی, سیدرسول (پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-02-20)
  زمینه و هدف: احراز مسئولیت کیفری مأموران مادون همیشه از نگرانی های جامعة بی نالمللیبوده است؛ چراکه مأموران مادون با توسل به دفاعِ اطاعت از دستوراتِ مافوق از زیر بار مسئولیتشانه خالی م یکردند. اصل دستوردهنده مسئول است و ...