دوره 16, شماره 76

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی 

  اسکندری, فاطمه؛ اکبری, محمد تقی؛ زارع کاریزی, شهره (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2013-11-22)
  مقدمه: سقط خود به خودی مکرر جنین، یکی از معضلاتی است که تقریباً 5% زوجین با آن رو به رو هستند. با توجه به این موضوع و با توجه به ارتباط سقط ها با ترومبوفیلیاها، مطالعه حاضر با هدف بررسی چند شکلی G103T فاکتور XIII به عنوان ...

 • بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی 

  جعفرنژاد, فرزانه؛ شاکری, زهرا؛ نجف نجفی, مونا؛ صالحی فدردی, جواد (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2013-11-22)
  مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با سندرم قبل از قاعدگی، باعث به وجود آمدن یک رویکرد کلی به استرس و همچنین راهکارهای مرتبط با کنترل آن می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان ...

 • آیا برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی ارتقاء دهنده مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان می باشد؟ 

  کریمی مونقی, حسین؛ جعفری, حمیده (Mashhad University of Medical SciencesMashhad University of Medical Sciences, 2013-11-22)
  مقدمه: بهبود عملکرد بالینی و ارائه کیفیت بالای مراقبت های مامایی، در گرو کسب دانش تخصصی به همراه ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی به عنوان یکی از استانداردهای آموزش مامایی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه مهارت ...