1و2, شماره 137

 

ارسال های اخیر

 • المتنبی فی ایران 

  آذرشب, الدکتور محمد علی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  متنبی بزرگترین شاعر عرب است که دنیای اسلام را هم در زمان شاعر و هم قرنها پس از فوت شاعر بخود مشغول کرده است . در سال 354ه.ق بدعوت ابن العمید به ایران سفر کرد. مدتی در ((ارّجان))(بین خوزستان و فارس) اقامت داشت ‘ سپس قصد ...

 • بحثی در علم کلام 

  عالمی, دکتر روح الله (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  ادیان الهی که همه بر صراط واحد استوارند و هدایت انسان را جستجو میکنند همواره به زبان عامه مردم بیان شده اند‘اما در ورای این ظاهر‘باطنی دارندکه خواص را نیز درهردرجه ای که هستند از زلال معرفت و حقیقت بهره مند می سازند. این ...

 • بثّ شکوایی رندانه و عارفانه در سوک انسان کامل 

  ماحوزی, دکتر مهدی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  دراین مقاله که بثّ شکوایی است در غربت و بیکسی انسان کامل عطار میکوشد جامعه ای را که در آن می زیسته است ‘ ارزیابی کند. در این جامعه دو نوع انسان حضور دارند‘ انسان متعالی و انسان مسخ شده و از خود باخته. در تحلیل عناصر شخصیت ...

 • موجز الخدمات لأحمدبن ماجد فی علم الملاحه 

  حریرچی, الدکتور فیروز (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  ابن ماجد از مشهورترین دریانوردان اسلامی است که حدود سدة قرن نهم در جلفار خلیج فارس متولد شده است . در دانش دریانوردی مهارت داشت تا جایی که به استاد و معلم و رئیس دانش دریانوردی لقب گرفته است. او دارای قصاید و ارجوزه های ...

 • تبلور معانی 

  زنجانی, دکتر برات (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  عباراتی پیچیده و مشکل در نظم و نثر ادبیات فارسی وجود دارد که به شرح و توضیح محتاج است . اشعار حافظ و خاقانی و مولوی و حتی سعدی و نثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه و تاریخ بیهقی این مشکل را در بعضی جایها دارند. شرح دهندگان ...

 • دستورزبان در عربی و فارسی و دیگر زبانها 

  اسداللهی, سعید نجفی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  چهارده قرن پیش برای زبان عربی موقعیتی استثنایی پیش آمد که برای دیگر زبانها نه فقط تاکنون دست نداده بلکه ظواهر امر نشان میدهد که موجبات به وجود آمدن آن نیز برای هیچ زبانی فراهم نخواهد شد. واقعه چنین بود که در آن تاریخ در ...

 • طبیعت به صورت نظام حالات در فلسفة اسپینوزا 

  جهانگیری, دکتر محسن (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  در نظام فلسفی اسپینوزا سه اصطلاح دارد‘که پایه و اساس آن است:جوهر‘صفت‘حالت. جوهر که از آن به خدا‘و طبیعت طبیعت آفرین هم تعبیر میکند‘شیئی است‘که در خودش است و به نفس خودش به تصور می آید‘نه وجودش متوقف بر دیگری است‘و نه ...

 • توحید مفضّل 

  دیباچی, دکتر ابراهیم (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)
  توحید مفضل رساله مختصر و سودمندی است دربارة خداشناسی که از طریق مفضل بن عمر شاگرد نامی امام ششم حضرت صادق (جعفربن محمد)(ع) – به ما رسیده و در این مقال معرفی می گردد تا راهنمایی باشد حقیقت جویان واهل فضیلت را و برهانی گردد ...

 • شرح أنوار بر أنوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان 

  انوار, دکتر سید امیر محمود (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1996-06-21)