Volume 7, Issue 14

 

ارسال های اخیر

 • Sadru’l-Müteellihîn Açısından Şefaat 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Şefaat, Kur'an-ı Kerim'de ve Masumların (a.s) hadislerinde özel bir ilgiye sahip, İslam'ın önemli konularındandır. Müslümanlarda icma ile şefaat ilkesini kabul etmiş ve İslam itikadının temel rükünlerinden biri ...

 • Ahlâkî Eğitimle İlgili Görüş, Düşünce ve Yönelişlere Bir Bakış 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)

 • İbn Haldun’un Mukaddime’sindeki Hz. Ali’nin Hilafet ve İmametine Dair Görüşlerinin İncelenmesi ve Tenkidi 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Müslüman tarihçi ve düşünür İbn Haldun, hicrî sekizinci yüzyılda Kuzey Afrika'da yaşamış ve Mukaddime diye tanınan kitabını yazarak dünya çapında bir üne ve saygınlığa kavuşmuştur. Elinizdeki makalede, akılcı ve ...

 • İnsan Suresi’nin Ehlibeyt’in Fazileti Hakkında Olduğunu Nakleden Rivayetlerin İncelenmesi 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Nüzul sebepleri hakkında kitap yazmak eski zamanlardan beri olagelmiş bir durumdur. Zira Ehlibeyt ve ashab kanalıyla rivayet edilen nüzul sebepleri, ayetlerin anlaşılmasında büyük rol oynamıştır. Esbab-ı nüzul ve ...

 • Vahdet-i Vücud: Tecrübe, Tabir, Temsil 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Vahdet-i vücud teorisi, daima içinde çelişkiler barındıran ve paradoksal bir problem olarak anlaşılmıştır. Fakat arifler, işte bu çelişkiler yumağı addedilen teoriyi, keşif ve şühud yoluyla idrak ettiklerini iddia ...

 • Kur’an’da ‘Tevhid-i Ef’alî’ Eğitiminin Yöntemleri 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Bu makalenin hedefi, Kur'an'da ‘tevhid-i ef'alî' eğitiminin yöntemlerini incelemektir Tevhid-i ef'alî, tevhidin mertebelerinden biridir ve çok sayıda örneği vardır. En önemlileri, hâlikıyette tevhid, rububiyette ...

 • İçkinin Tedricen Haram Kılındığı Teorisine Eleştiri 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet İçkinin haram kılındığı ittifakla kabul ediliyor olsa da nasıl haram kılındığında görüş ayrılıkları vardır. Şia'da bazı âlimler içkinin haram kılınmasını Mekke döneminin ilk yıllarına kadar götürmektedir. Fakat Ehl-i ...

 • İmam Seccâd’ın Duâ Diliyle Kültür İnşâsı 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Masum İmamlardan (a.s) her biri, kendi yaşadıkları dönemin gerektirdikleri ve şartları hasebince imamet ve rehberlik vazifelerini sürdürmüşlerdir ve zamane şartları onların İslam'ı ilerletme rollerini yerine getirmelerine ...

 • Hadis Metni Kritiğinde Akli Yöntemin Kullanımı 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Hadis kritiğinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Hadis kritiğindeki yöntemlerden biri onların senetlerinin incelenmesidir. Buna hadis senedinin kritiği denir. Hadisin senedinin sıhhati tek başına onu kabul etmeyi ...

 • Sayı -14 - Tüm Makaleler- PDF Oku / İndir 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)

 • İslam Ümmetinin Vahdet Düşüncesi ve Vahdetin Önündeki Engellerin Kaldırılması 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  Özet Vahdet nedir? Kur'an ve sünnetin vahdet konusunda Müslümanlara emirleri ve kazandırmak istediği bakış açısı nelerdir? Siyasetin vahdete etkisi nedir? Ümmetin arasındaki ihtilafın kaynakları nelerdir ve caiz olan ...

 • İslam İrfanında Velâyet 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)
  İslam kültürü alanında nazarî irfanla biraz aşinalığı olan kimse, velâyetin ondaki yüksek ve anahtar konumundan habersiz değildir. Biz de bu makalede velâyetin İslam irfanındaki yeri ve konumunu açıklamayı hedefliyoruz. ...

 • Muhkem ve Müteşabih Ayetler 

  پدیدآور نامشخص (Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği, 2018-03-01)