1و2و3و4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • روش های بررسی بیلان آب و تعیین اقلیم : مثالی در مورد باجگاه 

  مالک, اسماعیل (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1981-03-21)
  با استفاده از آمار 13 ساله (1358-1346) ایستگاه هواشناسی باجگاه که دروسط یک مزرعه 4 هکتاری یونجه در محل دانشکده کشاورزی شیراز د ر18 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد‘ مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهیانه با استفاده از روشهای ...

 • بررسی روش های مختلف مبارزه با علف های هرز ومقایسه اقتصادی آنها در مزارع گوجه فرنگی 

  طاهری, محمد علی امین؛ کاشی, عبدالکریم (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1981-03-21)
  به منظور تعیین بهترین روش مبارزه با علف ها ی هرز مزارع گوجه فرنگی آزمایشاتی در سالهای 1355 و 1356 در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. در این آزمایشات اثر مبارزه شیمیایی با علف هرز کش ...

 • بررسی ادوکسیون در منطقه باجگاه 

  مالک, اسماعیل؛ سپاسخواه, علیرضا (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1981-03-21)
  بمنظور بررسی ادوکسیون یا انتقال افقی گرمای محسوس در منطقه باجگاه‘ محل دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز‘ از روش لیسیمتری استفاده شده است . که در آن مقادیر روزانه دمای هوا‘ رطوبت نسبی ‘ سرعت باد‘ تشعشع خورشیدی رسیده به زمین ‘ ...

 • اثر دور و روش آبیاری بر روی برخی از صفات کمی وکیفی طالبی سمسوری ورامین (Cucumis melo var.Reticulatus) 

  کاشی, عبدالکریم (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1981-03-21)
  اثر 5 دور (6‘8‘10‘12و 14روز یکبار) و دو روش مختلف آبیاری (جوی پشته سنتی با عمق جوی 50 سانتیمتر وجوی پشته نوین با شیار کم عمق) روی عملکرد‘ تعداد میوه در هر بوته ‘ وزن متوسط میوه‘ درصد مواد جامد محلول و درصد بوته میری طالبی ...

 • ارزشیابی غذایی کنجاله های پنبه دانه تولید شده در ایران 

  رضا, جواد پور؛ کشاورز, کاووس (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1981-03-21)
  ارزش غذایی انواع کنجاله های پنبه دانه ای که در ایران تحت شرایط مختلف تولید می گردند تعیین گردید. گرچه میزان کل گوسیپول انواع مختلف کنجاله های پنبه دانه تقریبا یکسان بود . ولی مقدار گوسیپول نمونه های تهیه شده بروش پرسی‘ ...