1و2و3و4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • کاربرد روش سریع اندازه گیری رطوبت خاک (روش فلاسک) برای تعدادی از خاکهای ایران 

  رسولیها, شاپور حاج؛ بهران, شکوه؛ محمدی, علی اکبر مختارزاده (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1982-03-21)
  اندازه گیری رطوبت خاک مخصوصا د رکشاورزان آبی مهم بوده ومی تواند در تعیین موقع آبیاری ومیزان آب مورد نیاز درهر نوبت آبیاری راهنمای خوبی باشد. روش مشروحه در سال 1979 بوسیله گروهی از محققین منجمله نویسنده اول این مقاله ابداع ...

 • بررسی برخی اثرات تأسیس شرکتهای تعاونی تولید درشهرستان ممسنی 

  نجفی, بهاءالدین (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1982-03-21)
  بمنظور یافتن الگوی مناسبی از نوسازمان دادن بهره برداریهای دهقانی درایران تعدادی شرکت تعاونی تولید روستایی با حمایت دولت تأسیس گردید. نتایج مطالعه ایکه بر روی دو شرکت تعاونی تولید در شهرستان ممسنی انجام گردید‘ نشان می دهد ...

 • بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 1- رشد‘ قدرت پرواز وخصوصیات لاشه 

  مقدم, رضا اسدی؛ حسنین, اصغر (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1982-03-21)
  در این بررسی صفات وخصوصیات مربوط به رشد چهار نژاد گوسفند ایرانی (بلوچی ‘ شال‘ مغانی و افشاری) مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است و برای انجام آن جمعا 175 سر بره نر وماده از چهار نژاد از تولد تا ده ماهگی تحت کنترل بوده اند ...

 • بررسی کانیهای رسی برخی از خاکهای دشت مشهد با استفاده از اشعه x 

  نیا, غلامحسین حق (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1982-03-21)
  در این آزمایش که بمنظور مطالعه و شناخت کانیهای رسی انجام گرفت ‘ از 6 سری خاکهای منطقه دشت مشهد که از نظر وسعت واهمیت زراعی نماینده خاکهای منطقه هستند نمونه برداری انجام شد. سری های مذکور عبارتنداز : بحر آباد‘ رضوان ‘ کنه ...