آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس1912
شبیه‌سازی یک‌بعدی آغازش با شاک Comp-B و مقایسه با داده‌های تجربی1028
مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی895
تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000)819
بررسی آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به معاد733
تأثیر حسابداری منابع انسانی بر تصمیم‌گیری مدیران ناجا719
Non-Climatic Factors Causing Climate Change549
Effects of Horizontal Deficiency Location on the Structural Behaviors of Steel SHS Short Columns Strengthened using CFRP505
کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه501
بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج480