آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی94
از طبیعت واقع به طبیعت تاریخی؛ تحلیل تحولات شیوه منظرسازی آلن پروو78
اولویت‌بندی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های تجهیزات نظامی بر پایه اوراق بهادار اسلامی64
سردرد کلاستر همراه بلفارواسپاسم ثانویه یک‌طرفه64
بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا54
تأثیر ابرروندهای منتخب بر تولید معدنی مس و آهن در جهت ارائه راهبردهای اقتصادی- معدنی53
اختلال عملکرد غدد میبومین52
بررسی توسعه صنعت گاز طبیعی مایع شده در جهان و فرصت‌ها و تهدیدات اقتصادی-امنیتی آن برای ایران44
آسیب‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان44
بازنمایی اضطراب شخصیّتی بر اساس نظریّه‌ی کارن هورنای در رمان جزیره‌ی سرگردانی سیمین دانشور43