آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی7380
The Solution of Vector Wave Equation in Optical Waveguides Using Hermite-Gauss Basis Functions6470
1) حقابه بخش کشاورزی و پدیده بحران آب در ایران؛ 2) تغییر اقلیم و ویروس کرونا (COVID-19)6042
شناخت موقعیت جغرافیایی چشمه آب حیات بر اساس قرآن کریم2565
تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس1919
بررسی آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به معاد1348
Validity and reliability of NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) on university students1336
A review on biomass: importance, chemistry, classification, and conversion1323
Non-Climatic Factors Causing Climate Change1255
Insulin glargine affects the expression of Igf-1r, Insr, and Igf-1 genes in colon and liver of diabetic rats1093