آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true9146013.04%0.00
2کرونا OR کووید OR covid OR corona OR کووید-19 OR covid-19452526.45%0.21
3author_keyword:عزیزی, فریدون411675.87%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:false401865.73%0.00
5title:(1)349794.99%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]348144.96%0.00
7subject_keyword:عمومی288234.11%0.00
8author_keyword:دلاور, علی284654.06%0.00
9subject_keyword:Iran282034.02%0.00
10subject_keyword:عملکرد276893.95%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
701424100.00%0.09