آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true10252.44%0.00
2subject_keyword:تخصصي9002.14%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false6361.52%0.00
4subject_keyword:ایران3780.90%0.00
53460.82%0.97
6subject_keyword:عمومى3160.75%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2060]2930.70%0.00
8کرونا OR کووید OR covid OR corona OR کووید-19 OR covid-192860.68%1.14
9subject_keyword:Iran2820.67%0.00
10author_keyword:محمدی, مهدی2810.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
41970100.00%0.38