آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true14742.58%0.00
2subject_keyword:تخصصي11812.07%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:false8031.41%0.00
4subject_keyword:ایران4810.84%0.00
54710.83%1.35
6کرونا OR کووید OR covid OR corona OR کووید-19 OR covid-194300.75%1.10
7subject_keyword:عمومى4110.72%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2060]3670.64%0.00
9subject_keyword:Iran3520.62%0.00
10author_keyword:آذر, عادل3460.61%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
57022100.00%0.39