آمار جستجو

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
11241.19%0.77
2subject_keyword:تخصصي1101.06%0.00
3subject_keyword:ایران760.73%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true660.64%0.00
5author:(Ashoor, M.)580.56%0.00
6معماری قاجار400.39%2.17
7subject_keyword:effective factors330.32%0.00
8author_keyword:Javan, Aliakbar320.31%0.00
9dateIssued_keyword:[2000 TO 2060]320.31%0.00
10subject_keyword:Multi300.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
10388100.00%0.52