نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطبرسا, غلامعلیfa_IR
dc.contributor.authorگراوند, بهنامfa_IR
dc.contributor.authorطاهری, سمیراfa_IR
dc.contributor.authorشه بخش, بی تاfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-12T21:13:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-03T21:13:10Z
dc.date.available1402-04-12T21:13:10Zfa_IR
dc.date.available2023-07-03T21:13:10Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-06-02en_US
dc.date.submitted1398-03-12fa_IR
dc.identifier.citationطبرسا, غلامعلی, گراوند, بهنام, طاهری, سمیرا, شه بخش, بی تا. (1402). بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن). چشم انداز مدیریت دولتی, 14(1), 15-32. doi: 10.52547/jpap.2021.100823.29245fa_IR
dc.identifier.issn2251-6069
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/jpap.2021.100823.29245
dc.identifier.urihttps://jpap.sbu.ac.ir/article_100823.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/999432
dc.description.abstractهدف تحقیق حاضر بررسی رابطه معنویت فضای کاری و تعهد سازمانی با نقش میانجی گری عجین شدن فرد با کار است. این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش های  کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مسکن در کل ایران بودند که از بین 17616 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تعداد 638 پرسشنامه جمع آوری شد. روش گرداوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس متغیرهای پژوهش تعداد 34 سوال طراحی گردید که برای طراحی  سوالات ،پرسشنامه استاندارد معنویت فضای کاری جان میلیمن، پرسشنامه استاندارد عجین شدن با شغل ویلمر و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی جلال هانایشا استفاده شد.  آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد که در نهایت تاثیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان و همچنین تاثیر غیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی­گری عجین شدن کارکنان با شغل) نیز تایید گردید.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.relation.ispartofچشم انداز مدیریت دولتیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/jpap.2021.100823.29245
dc.subjectمعنویت فضای کاریfa_IR
dc.subjectعجین شدن با شغلfa_IR
dc.subjectتعهد سازمانیfa_IR
dc.subjectبانک مسکنfa_IR
dc.titleبررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشی ( با رویکردهای کمی)fa_IR
dc.contributor.departmentاستادfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوfa_IR
dc.contributor.department3. کارشناس ارشدfa_IR
dc.contributor.departmentذکتریfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue1
dc.citation.spage15
dc.citation.epage32
nlai.contributor.orcid0000-0000-7171-8800


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد