نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorتیزچنگ, مهساfa_IR
dc.contributor.authorمهدی زاده, شرارهfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-11T15:59:23Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-02T15:59:24Z
dc.date.available1402-04-11T15:59:23Zfa_IR
dc.date.available2023-07-02T15:59:24Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-29en_US
dc.date.submitted1401-05-07fa_IR
dc.identifier.citationتیزچنگ, مهسا, مهدی زاده, شراره. (1402). تجربۀ زیستۀ زنان کارگر خانگی در بستر جهان‌های متفاوت. زن در توسعه و سیاست, 21(2), 329-355. doi: 10.22059/jwdp.2022.346469.1008241fa_IR
dc.identifier.issn2538-3132
dc.identifier.issn2538-3124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.346469.1008241
dc.identifier.urihttps://jwdp.ut.ac.ir/article_89454.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/998560
dc.description.abstractمطالعۀ حاضر به توصیف و تحلیل تجربیات زنان کارگر خانگی از زیست در میان جهان‌های متکثر و متفاوت می‌پردازد. هدف این مطالعه، درک تجربیات زیستۀ این زنان به‌منزلۀ گروهی خاموش و در حاشیه به‌دلیل فقدان موقعیتی رسمی در ساختار قانونی و ضعف پژوهش است.رویکرد و روش مبتنی بر پدیدارشناسی اگزیستانسیال موریس مرلوپونتی است که متمرکز بر تجربۀ سوژۀ بدن‌مند در جهان است که ادراکش براساس وضعیت او در نسبت با دیگران و جهان تعین می‌یابد.جامعۀ آماری شامل زنان کارگر خانگی 25 تا 55 ساله در تهران است که به روش گلوله‌برفی و نمونه‌گیری وابسته به معیار انتخاب شدند.نتایج مطالعه نشان می‌دهد سطوح برجستۀ ادراکی در میان این دست از زنان، حاصل وضعیت بی‌قدرتی، ابهام و درآسایش‌نبودن است که به‌طور مشخصی منتج از غلبۀ روابط غیررسمی، به دور از نظارت قانونی و آمیخته با اعمال فرهنگی قشربندی‌شده است که ساختاری از سلسله‌مراتب قدرت در سطح روزمره را بازتولید می‌کند. چنین زمینه‌ای نیت یا انگیزه و اعمال روزمرۀ هردو سوی را دچار امکان چندخوانشی‌بودن می‌کند؛ امری که تا حد بسیار زیادی مولود زمینه‌های فرهنگی و باورهای اجتماعی در خصوص نظام‌های اخلاقی، اصول منزلتی و نیز علل جایگیری افراد درون قشربندی‌های اجتماعی سلسله‌مراتبی است. ما به‌طور مداوم در حال عمل براساس ادراک و آگاهی متأثر از چنین درهم‌تنیدگی‌هایی هستیم و بازتولید منظومه‌هایی معرفتی را میسر می‌سازیم که لزوماً اشرافی بر تبعات یا نتایج آن نداریم.fa_IR
dc.format.extent660
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofزن در توسعه و سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofWomen in Development & Politicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.346469.1008241
dc.subjectادراکfa_IR
dc.subjectپدیدارشناسیfa_IR
dc.subjectجهانfa_IR
dc.subjectزنانfa_IR
dc.subjectکارگران خانگیfa_IR
dc.subjectجامعه شناسیfa_IR
dc.titleتجربۀ زیستۀ زنان کارگر خانگی در بستر جهان‌های متفاوتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeبنیادیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue2
dc.citation.spage329
dc.citation.epage355


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد