نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorابراهیمی, میلادfa_IR
dc.contributor.authorبهمنش, جوادfa_IR
dc.contributor.authorرضاوردی نژاد, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorورشاویان, وحیدfa_IR
dc.contributor.authorآزاد, نسرینfa_IR
dc.contributor.authorبهمنی, امیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-11T15:50:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-02T15:50:35Z
dc.date.available1402-04-11T15:50:35Zfa_IR
dc.date.available2023-07-02T15:50:35Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-29en_US
dc.date.submitted1401-08-07fa_IR
dc.identifier.citationابراهیمی, میلاد, بهمنش, جواد, رضاوردی نژاد, وحید, ورشاویان, وحید, آزاد, نسرین, بهمنی, امید. (1401). شاخص‌های دینامیکی و عملکرد ذرت شیرین در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک, 29(4), 115-123. doi: 10.22069/jwsc.2023.20734.3590fa_IR
dc.identifier.issn2322-2069
dc.identifier.issn2322-2794
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22069/jwsc.2023.20734.3590
dc.identifier.urihttps://jwsc.gau.ac.ir/article_6386.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/998555
dc.description.abstractچکیدهسابقه و هدف: کمبود آب مهم‌ترین عامل کاهش عملکرد محصولات کشاورزی در سراسر جهان است و این عامل در مناطق خشک و نیمه‌خشک تأثیرگذارتر است. ایران کشوری است که متوسط بارندگی آن حدود یک‌سوم متوسط بارش جهانی است و از نظر منابع آب به‌شدت در تنگنا می‌باشد؛ بنابراین ضرورت دارد که با استفاده بهینه، صرفه‌جویی و افزایش راندمان آبیاری به حفظ منابع محدود آب کمک نمود. این تحقیق باتوجه‌به مصرف محصول استراتژیک ذرت و اهمیت مدیریت منابع محدود آب تجدیدپذیر کشور، در رأس آن استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در منطقه و در شرایط آب‌وهوایی ارومیه تعریف شد.مواد و روش ها: به‌منظور بررسی سطوح مختلف آبیاری بر شاخص‌های عملکردی و صفات گیاهی ذرت شیرین، تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار 20 درصد بیش‌آبیاری، برابر با نیاز آبی، 20 و 40 درصد کم‌آبیاری در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه انجام گردید.مقادیر شاخص های گیاهی قطر ساقه، سطح برگ، عملکرد دانه، تعداد برگ در هر ساقه، عملکرد بیولوژیک (تر)، ماده خشک گیاه و عملکرد بلال در طول فصل کشت در تاریخ های مشخص و همچنین روز برداشت اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد در حالت کلی اثرات کم آبیاری و بیش‌آبیاری بر عملکرد بیولوژیک، ماده خشک، عملکرد بلال بدون پوشش، وزن سیصد دانه، تعداد برگ و قطر ساقه معنی‌دار بود. همچنین بر اساس نتایج می‌توان بیان کرد که با کاهش مقدار مصرف آب، مقدار عملکرد بلال به‌صورت خطی کاهش می‌یابد. بیش‌ترین و کمترین عملکرد بلال در تیمارهای بیش‌آبیاری و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب با میانگین 83/1 و 13/1 کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد.نتیجه گیری: در حالت کلی اثرات کم آبیاری و بیش‌آبیاری بر عملکرد بیولوژیک، ماده خشک، عملکرد بلال بدون پوشش، وزن سیصد دانه، تعداد برگ و قطر ساقه معنی‌دار بود. همچنین بر اساس نتایج می‌توان بیان کرد که با کاهش مقدار مصرف آب، مقدار عملکرد بلال به‌صورت خطی کاهش می‌یابد. بیش‌ترین و کمترین عملکرد بلال در تیمارهای بیش‌آبیاری و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب با میانگین 83/1 و 13/1 کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، با کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب نسبت به آبیاری کامل، به طور غیر معنی‌داری فقط 02/5 درصد وزن زیست‌توده کاهش پیدا می‌کند. بین تیمار شاهد (برابر نیاز آبی) و ۲۰ درصد کم آبیاری در صفات ماده خشک، عملکرد بلال بدون پوشش، وزن سیصد دانه، تعداد برگ و قطر ساقه، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. روند تغییرات میزان تجمع عملکرد تر (بیولوژیک) ذرت شیرین از 21 روز پس از کاشت به طور تدریجی شروع و بعد از گذشت 9-6 روز وارد مرحله رشد خطی شد و سپس به طور ثابت ادامه یافت. بیشترین وزن عملکرد بیولوژیک ذرت شیرین در تیمارهای مختلف در 87 روز پس از کاشت مشاهده شد.fa_IR
dc.format.extent926
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.publisherGorgan University Of Agricultural Sciencesen_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاکfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Water and Soil Conservationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22069/jwsc.2023.20734.3590
dc.subjectتنش آبیfa_IR
dc.subjectسطوح مختلف آبیاریfa_IR
dc.subjectرشد دینامیک محصولfa_IR
dc.subjectشاخص سطح برگfa_IR
dc.subjectماده خشک ذرت شیرینfa_IR
dc.subjectمهندسی آبfa_IR
dc.titleشاخص‌های دینامیکی و عملکرد ذرت شیرین در سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیه- گروه مهندسی آبfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیه - گروه آبfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه ارومیهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.citation.volume29
dc.citation.issue4
dc.citation.spage115
dc.citation.epage123
nlai.contributor.orcid0000-0001-5856-9951
nlai.contributor.orcid0000-0002-1350-3227
nlai.contributor.orcid0000-0001-9627-4919


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد