نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشریفی, پریساfa_IR
dc.contributor.authorسلیمانی, اسماعیلfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-10T09:59:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-01T09:59:47Z
dc.date.available1402-04-10T09:59:46Zfa_IR
dc.date.available2023-07-01T09:59:47Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-28en_US
dc.date.submitted1401-02-08fa_IR
dc.identifier.citationشریفی, پریسا, سلیمانی, اسماعیل. (1402). اثر القای استرس بر سیستم بازداری، پردازش/اندوزش ذهنی و نارسایی شناختی زنان: نقش تعدیل‌گر فرونشانی هیجان. مطالعات روانشناختی, 19(1)doi: 10.22051/psy.2023.40227.2613fa_IR
dc.identifier.issn2538-2942
dc.identifier.issn2538-2950
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2023.40227.2613
dc.identifier.urihttps://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_6813.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/997683
dc.description.abstractپژوهش حاضر اثر القای استرس بر سیستم بازداری، پردازش/ اندوزش ذهنی و نارسایی شناختی، با توجه به نقش تعدیل‌گر فرونشانی هیجان را بررسی کرد. روش پژوهش شبه‌تجربی و دارای طرح عاملی آمیخته (2×2) بود. جامعه‌ی پژوهش زنان شهر آباده بودند، که 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و طبق نمرات فرونشانی، در دو گروه فرونشانی پایین و بالا قرار گرفتند. هر گروه در دو مرحله (عدم استرس و القای استرس)، با استفاده از مقیاس پنج عاملی جکسون، آزمون حافظه فعال، و پرسشنامه نارسایی شناختی ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میانگین بازداری در گروه فرونشانی بالا بیشتر از گروه پایین است. بعد از القای استرس میانگین پردازش و اندوزش و نارسایی شناختی کاهش یافت؛ به نحوی که میانگین پردازش در گروه فرونشانی پایین، میانگین اندوزش در گروه فرونشانی بالا، و میانگین نارسایی شناختی در هر دو گروه فرونشانی، کاهش یافت. بنابراین، فرونشانی می‌تواند پیامدهای منفی را برای سیستم بازداری داشته باشد، ولی استرس حاد می‌تواند ابعاد حافظه فعال را تحت تاثیر قرار دهد. با این‌حال، استرس و تعامل آن با فرونشانی می‌تواند به بهبود نارسایی شناختی کمک کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراء(س)fa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Psychological Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2023.40227.2613
dc.subjectالقای استرسfa_IR
dc.subjectفرونشانیfa_IR
dc.subjectبازداریfa_IR
dc.subjectحافظه فعالfa_IR
dc.subjectنارسایی شناختیfa_IR
dc.titleاثر القای استرس بر سیستم بازداری، پردازش/اندوزش ذهنی و نارسایی شناختی زنان: نقش تعدیل‌گر فرونشانی هیجانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue1
nlai.contributor.orcid0000-0001-8391-5932
nlai.contributor.orcid0000000272041229


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد