نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنصراللهی ولوجردی, سحرfa_IR
dc.contributor.authorابوالقاسمی, عباسfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی شال, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-10T09:57:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-01T09:57:36Z
dc.date.available1402-04-10T09:57:36Zfa_IR
dc.date.available2023-07-01T09:57:36Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-13en_US
dc.date.submitted1401-07-21fa_IR
dc.identifier.citationنصراللهی ولوجردی, سحر, ابوالقاسمی, عباس, سلطانی شال, رضا. (1402). مقایسه‌ی تکانشوری و نوسان هیجانی در بزرگسالان دارای نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری. مطالعات روانشناختی, 19(1)doi: 10.22051/psy.2023.41936.2709fa_IR
dc.identifier.issn2538-2942
dc.identifier.issn2538-2950
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2023.41936.2709
dc.identifier.urihttps://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_7023.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/997682
dc.description.abstractهدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین تکانشوری و نوسان هیجانی در دانشجویان دارای نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری و دانشجویان بدون نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با هرزه‌نگاری ودانشجویان بهنجار بود. پژوهش مقعطی با طرح پس رویدادی است، جامعه‌ی آماری شامل دانشجو دانشگاه‌های سراسری تهران با و بدون نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری و افراد بهنجار بود و نمونه پژوهش500 دانشجو که بر اساس نمره برش در 4 گروه 125 نفری1) با نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با هرزه‌نگاری، 2) با نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی بدون هرزه‌نگاری 3) بدون نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با هرزه‌نگاری و4) گروه بهنجار قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی بزرگ‌سالان سازمان بهداشت جهانی، استفاده مشکل‌ساز از هرزه‌نگاری، تکانشوری و نوسان هیجانی استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس یک و چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تکانشوری و نوسان هیجانی در گروه 1 به صورت معنی‌داری از گروه 2 بیشتر است، گروه 3 از گروه 4 بیشتر است. می‌توان نتیجه گرفت که تکانشوری و نوسان هیجانی در آسیب‌شناسی روانی، پیشگیری و درمان نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی و هرزه‌نگاری تلویحات بالینی مهمی دارند و می‌توان به کاهش تکانشوری و نوسان هیجانی آن‌ها پرداخت.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراء(س)fa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Psychological Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2023.41936.2709
dc.subjectتکانشوریfa_IR
dc.subjectنارسایی‌توجه-بیش‌فعالیfa_IR
dc.subjectنوسان هیجانیfa_IR
dc.subjectهرزه‌نگاریfa_IR
dc.subjectاختلالات روانشناختیfa_IR
dc.titleمقایسه‌ی تکانشوری و نوسان هیجانی در بزرگسالان دارای نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت، ایرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue1
nlai.contributor.orcid0000-0002-7378-9730
nlai.contributor.orcid0000-0002-3293-1788


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد