نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیکانیکی, جوادfa_IR
dc.contributor.authorدری, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-09T04:12:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-30T04:12:25Z
dc.date.available1402-04-09T04:12:25Zfa_IR
dc.date.available2023-06-30T04:12:25Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-13en_US
dc.date.submitted1401-11-24fa_IR
dc.identifier.citationمیکانیکی, جواد, دری, رضا. (1401). مطالعه تاثیرات حس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی روستاهای مرزی شهرستان سربیشه. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان, 17(2)doi: 10.22034/fakh.2023.385436.1601fa_IR
dc.identifier.issn2676-6116
dc.identifier.issn2676-6124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.385436.1601
dc.identifier.urihttp://www.farhangekhorasan.ir/article_170190.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/996784
dc.description.abstractنواحی روستایی با شروع روند رشد یکنواخت جمعیت در آغاز قرن نوزدهم و تشدید شهرنشینی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بخش عمده ای از جمعیت خود را به نفع شهرهای کوچک و بزرگ از دست داده اند هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مولفه های اجتماعی و کالبدی موثر بر احساس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی مرزی شهرستان سربیشه می باشد این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. مبانی نظری و اطلاعات مرتبط با پیشینه-ی طرح و کلیات آن به روش کتابخانه‌ای در مرحله بعد، جمع آوری اطلاعات محیطی به صورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته از خانوارهای روستایی ساکن در روستاهای مرزی شهرستان سربیشه صورت گرفته، جامعه اماری تحقیق شامل29 روستای مرزی شهرستان سربیشه و مشتمل بر 1394 خانوار است . روش نمونه گیری در سطح خانوار از نوع احتمالی و تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 253 خانوار می باشد.ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته است و در تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات پیمایشی از آماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیارو ضرایب تغییرات) و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی شامل (آزمون دوجمله ای) استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی بر احساس تعلق مکانی در حد زیادی تاثیر گذار است، هم چنین مولفه کالبدی که بر تعلق مکانی خانوار های روستایی تاثیر اندکی در پایداری جمعیتی و ماندگاری روستاییان در سکونتگاه های مرزی محدوده مورد مطالعه داشته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/fakh.2023.385436.1601
dc.subjectحس تعلق مکانیfa_IR
dc.subjectپایداری جمعیتی سکونتگاه های روستاییfa_IR
dc.subjectشهرستان سربیشهfa_IR
dc.subjectبرنامه ریزی روستاییfa_IR
dc.titleمطالعه تاثیرات حس تعلق مکانی بر پایداری جمعیتی روستاهای مرزی شهرستان سربیشهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجندfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بیرجندfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد