نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشروانی تبار, بهمنfa_IR
dc.contributor.authorاسدی ملردی, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-08T15:48:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-29T15:48:31Z
dc.date.available1402-04-08T15:48:31Zfa_IR
dc.date.available2023-06-29T15:48:31Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-23en_US
dc.date.submitted1401-11-03fa_IR
dc.identifier.citationشروانی تبار, بهمن, اسدی ملردی, مهدی. (1401). بررسی آزمایشگاهی تاثیرات دمای محیطی و مقدار دوده‌‌سیلیسی، بر روی خواص بتن پودری واکنشی ساخته شده از مصالح بومی. مصالح و سازه های بتنی, 7(2), 206-226. doi: 10.30478/jcsm.2023.382916.1310fa_IR
dc.identifier.issn2538-5828
dc.identifier.issn2676-5969
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.382916.1310
dc.identifier.urihttps://www.jcsm.ir/article_171650.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/996419
dc.description.abstractدمای محیطی عمل‌آوری و مقدار دوده‌سیلیسی از فاکتورهای تاثیرگذار بر‌روی مشخصات مکانیکی بتن‌پودری‌واکنشی (RPC) می‌باشند. در این تحقیق تاثیرات دمای محیطی عمل‌آوری و همچنین تاثیرات مقدار دوده سیلیسی بر روی بتن پودری واکنشی مورد بررسی قرار گرفته است. از دستگاه اتوکلاو استفاده نشده است برای اینکه اینکه بتوان از این بتن‌ها در محیط‌های مختلف به‌صورت بتن‌ریزی درجا استفاده نمود. نمونه‌های تهیه شده به‌صورت غوطه‌وری در آب عمل‌آوری شده‌اند. برای بررسی تاثیرات دمای محیطی عمل‌آوری، نمونه‌های ساخته‌شده از بتن پودری واکنشی در سه حوضچه‌ آب با دماهای C‌°27، 60 و 80 عمل‌آوری شده و در سنین 3، 7 و 28 روزه تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و خمشی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که دمای محیطی عمل‌آوری تاثیرات قابل‌توجهی بر مقاومت اولیه بتن پودری واکنشی دارد، به‌طوری‌که در دماهای بالا افزایش مقاومت بیشتر است. در حالت عمل‌آوری به‌صورت غوطه‌وری در آب، می‌توان گفت که دمایC‌°60 یک دمای اپتیمم است؛ زیرا دمای C‌°80 هرچندکه مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بالاتری را نشان داده ولی افزایش مقاومت‌ها نسبت به دمایC‌°60 خیلی جزئی می‌باشد. مقاومت فشاری نمونه‌های عمل‌آوری شده در حوضچه‌ آب با دمای C‌°80 نسبت به نمونه‌های عمل‌آوری شده در دمای C‌°27 ، در سنین 3، 7 و 28 روزه به ترتیب 7/43، 5/43 و 9/25 درصد افزایش داشته است؛ همچنین افزایش‌های مقاومت خمشی در حالت‌های مذکور متناظرا برابر 5/51، 4/53 و 8/25 درصد می‌باشد. مشابه همین نتایج در مقاومت کششی نیز مشاهده می‌شود.در مرحله بعدی برای بررسی تاثیر تغییرات مقدار دوده‌سیلیسی، پنج طرح اختلاط با مقادیر مختلف دوده‌سیلیسی ساخته شدند. این‌مقادیر برحسب درصدی از مجموع موادسیمانی(سیمان+دوده‌سیلیسی) برابر با 0، 10، 15، 25 و 35 درصد درنظر گرفته‌شد. نمونه‌های ساخته‌شده در این مرحله فقط در یک حوضچه آب با دمای C‌°27 در سنین 3، 7 و 28 روزه عمل‌آوری شده ‌و تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و خمشی قرار گرفتند. قابل ذکر است که در این‌مرحله مجموع مواد سیمانی ثابت و برابر با 1008 کیلوگرم در متر‌مکعب RPC درنظر گرفته‌شده‌است. نتایج حاکی از آن است که جایگزینی دوده‌سیلیسی موجب افزایش مقاومت‌ها شده‌است اما مقدار بهینه در محدوده 15 تا 25 درصد است. مقاومت فشاری نمونه‌های با جایگزینی 25 درصد دوده سیلیسی در سنین 3، 7 و 28 روزه سنین نسبت به نمونه‌های جایگزینی 10 درصد دوده سیلیسی، به ترتیب 3/66، 9/40 و 0/64 درصد افزایش یافته‌است؛ و این افزایش‌ها نسبت به نمونه‌های با جایگزینی صفر درصد (بدون دوده سیلیسی)، متناظرا برابر 8/100، 8/93 و 7/107 درصد می‌باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی بتن ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Concrete Societyen_US
dc.relation.ispartofمصالح و سازه های بتنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Concrete Structures and Materialsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30478/jcsm.2023.382916.1310
dc.subjectبتن پودری واکنشی( RPC)fa_IR
dc.subjectدمای محیطی عمل‌آوریfa_IR
dc.subjectمقدار دوده‌سیلیسیfa_IR
dc.subjectمقاومت فشاریfa_IR
dc.subjectمقاومت خمشیfa_IR
dc.subjectمقاومت کششیfa_IR
dc.subjectافزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنیfa_IR
dc.titleبررسی آزمایشگاهی تاثیرات دمای محیطی و مقدار دوده‌‌سیلیسی، بر روی خواص بتن پودری واکنشی ساخته شده از مصالح بومیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار،گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران،fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage206
dc.citation.epage226


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد