نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشیخ ویسی, روح اللهfa_IR
dc.contributor.authorهدایتی, سید علی اکبرfa_IR
dc.contributor.authorجافر نوده, علیfa_IR
dc.contributor.authorسنچولی, حبیب الهfa_IR
dc.contributor.authorغنی, سپیدهfa_IR
dc.contributor.authorباقری, طاهرهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:55:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:55:59Z
dc.date.available1399-07-08T20:55:59Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:55:59Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-05-08en_US
dc.date.submitted1398-02-18fa_IR
dc.identifier.citationشیخ ویسی, روح الله, هدایتی, سید علی اکبر, جافر نوده, علی, سنچولی, حبیب اله, غنی, سپیده, باقری, طاهره. (1398). اثرات پیش تیمار ملاس چغندر بر شاخص های ایمنی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذره آهن. مجله علوم آبزی پروری, 7(2), 100-109.fa_IR
dc.identifier.issn2322-5351
dc.identifier.urihttp://www.aquaculturesciences.ir/article_95331.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/99231
dc.description.abstractاین تحقیق با هدف اثر محافظتی پیش تیمار ملاس بر شاخص­ های ایمنی سرم ماهی کپور معمولی (<em>Cyprinus carpio</em>) در مواجهه با نانوذرات آهن به اجرا درآمد. تعداد 250 بچه­ماهی کپور معمولی در قالب 4 تیمار شامل جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) طراحی شد. پس از گذشت 42 روز، از هر تکرار 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به­ صورت "بدون نانو ذره" در نتایج ارائه گردید. بچه ماهیان به مدت 14 روز در مجاورت 50 درصد غلظت کشنده نانوذرات آهن (96h LC<sub>50</sub><sub>)</sub> قرار گرفتند. بعد از گذشت 14 روز، از هر تکرار، 3 نمونه ماهی خون گرفته شد و به­ صورت "با نانو ذره" در نتایج ارائه گردید. نمونه­ های خون گرفته شد و سپس جهت اندازه­ گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون شامل آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP)، گلوکز، پروتئین کل، ایمنوگلوبولین و آلبومین جدا شد. در مجموع تیمارهای آزمایشی حاوی ملاس بر شاخص­ های ایمنی سرم تاثیر معنی­ داری داشت (0/05<<em>P</em>). میزان پروتئین کل، ایمونوگلوبولین، آلبومین و گلوکز سرم خون با افزایش غلظت ملاس به ­طور معنی­ داری افزایش یافت، در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانوآهن و ملاس نیز میزان این شاخص ­ها به­ طورمعنی­ داری افزایش یافت. میزان AST و ALP سرم خون ماهی در اثر تیمارهای تغذیه شده با ملاس با افزایش غلظت ملاس، به­ طور معنی­ داری کاهش یافته ولی در تیمار در معرض نانو آهن این شاخص به ­طورمعنی­ داری افزایش یافت. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان این شاخص کاهش یافته ولی نسبت به گروه ملاس هم تیمار خود، افزایش معنی­ داری داشته است، یعنی ملاس به تنهایی منجر به کاهش این شاخص شده ولی در ترکیب با نانو آهن نتوانسته اثر افزایشی نانو آهن را خنثی یا بهبود ببخشد. در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس میزان شاخص­ های ALP و AST کاهش معنی­ داری داشته است، یعنی ملاس در ترکیب با نانو آهن توانسته اثر افزایشی نانو آهن را بهبود ببخشد ولی در بقیه­ ی شاخص­ ها ملاس نتوانست اثر افزایشی نانو آهن را خنثی کند.fa_IR
dc.format.extent378
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبزی پروری ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علوم آبزی پروریfa_IR
dc.relation.ispartofAquaculture Sciencesen_US
dc.subjectبچه ماهی کپورfa_IR
dc.subjectآهنfa_IR
dc.subjectچغندرfa_IR
dc.subjectشاخص های ایمنی خونfa_IR
dc.titleاثرات پیش تیمار ملاس چغندر بر شاخص های ایمنی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذره آهنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات آب های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، چابهار، ایران.fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
dc.citation.spage100
dc.citation.epage109


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد