نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorانصاری, شهرزادfa_IR
dc.contributor.authorبرزگری, علیfa_IR
dc.contributor.authorنقیبی, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorدشتی خویدکی, محمد حسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-26T06:22:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-16T06:22:18Z
dc.date.available1402-03-26T06:22:17Zfa_IR
dc.date.available2023-06-16T06:22:18Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-03en_US
dc.date.submitted1401-07-11fa_IR
dc.identifier.citationانصاری, شهرزاد, برزگری, علی, نقیبی, سعید, دشتی خویدکی, محمد حسن. (1402). تاثیر سه شیوه تمرینات HIT ، HIIT و MIT بر بیان ژن لپتین و لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی زیر جلدی رت های نر. مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش, 10(1), 97-111. doi: 10.22049/jahssp.2023.28026.1502fa_IR
dc.identifier.issn2676-6507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28026.1502
dc.identifier.urihttp://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14515.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/988077
dc.description.abstractهدف: لپتین و لیپوپروتئین لیپاز از فاکتورهای مهم در فرایند متابولیسم چربی و هموستاز انرژی می­باشد که اثر شیوه­های مختلف تمرین ورزشی، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تاثیر  سه شیوه تمریناتHIT ،HIIT وMIT بر بیان ژن لپتین و  لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی زیر جلدی رت های نر بود. روش شناسی: تعداد ۳۲ سر رت نر با میانگین وزنی 25±237گرم تهیه شدند.موش ها به صورت تصادفی به چهار گروه مساوی کنترل ، تمرین هوازی با شدت متوسط، تمرین هوازی با شدت بالا و تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت ۸ هفته در برنامه های تمرینی شرکت کردند. بیان ژنهای لپتین و لیپوپروتئین لیپاز با استفاده از روش آزمایشگاهی RT-PCR تعیین گردید.جهت بررسی تفاوت بین گروهی متغیرها از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و از نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته­ها :نتایج نشان داد اختلاف معنی داری در بیان لپتین و لیپوپروتئین لیپاز بین گروه‌ها (کنترل،HIT ، HIIT و MIT) وجود داشت (001/0p=  ). نتایج آزمون توکی نشان داد اگرچه انجام تمریناتHIT ، HIIT و MIT باعث کاهش بیان ژن لپتین (001/0p=  ) و افزایش لیپوپروتئین لیپاز نسبت به گروه کنترل شد (001/0p=  ). با این حال تفاوت معناداری میان گروه­های تمرینی (HIT ، HIIT و MIT) در تغییرات لپتین و لیپوپروتئین لیپاز مشاهده نشد. نتیجه گیری :نتایج مطالعات حاضر نشان داد HIT ، HIIT و MIT هر سه سبب تغییرات بیان ژن لپتین و لیپوپروتئین لیپاز می­شود اما به نظر می­­رسد تغییرات لپتین و لیپوپروتئین لیپاز در تمرینات HIT بیشتر از MIT و HIIT بوده است.fa_IR
dc.format.extent1181
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید مدنی آذربایجانfa_IR
dc.publisherAzarbaijan Shahid Madani Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Applied Health Studies in Sport Physiologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22049/jahssp.2023.28026.1502
dc.subjectMITfa_IR
dc.subjectHITfa_IR
dc.subjectHIITfa_IR
dc.subjectلپتینfa_IR
dc.subjectلیپوپروتئین لیپازfa_IR
dc.subjectفیزیولوژی ورزشیfa_IR
dc.titleتاثیر سه شیوه تمرینات HIT ، HIIT و MIT بر بیان ژن لپتین و لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی زیر جلدی رت های نرfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentارشد، گروه فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه پیام نور، تهران صندوق پستی 3697-19395، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار،گروه تربیت بدنی ، بخش علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران صندوق پستی 3697-19395، ایران.fa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage97
dc.citation.epage111
nlai.contributor.orcid0000-0001-7926-5885
nlai.contributor.orcid0000-0002-5693-9442


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد