نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپور, فوادfa_IR
dc.contributor.authorزنگویی, نسیمfa_IR
dc.contributor.authorمحمدی آذرم, حمیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-25T19:36:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-15T19:36:57Z
dc.date.available1402-03-25T19:36:57Zfa_IR
dc.date.available2023-06-15T19:36:57Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2023-03-15en_US
dc.date.submitted1401-12-24fa_IR
dc.identifier.citationپور, فواد, زنگویی, نسیم, محمدی آذرم, حمید. (1401). اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص-های بیوشیمیایی خون ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio). تغذیه آبزیان, 8(4)doi: 10.22124/janb.2023.24121.1195fa_IR
dc.identifier.issn2383-4412
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24121.1195
dc.identifier.urihttps://janb.guilan.ac.ir/article_6342.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/987768
dc.description.abstractدر این مطالعه به جهت استفاده از پری‌بیوتیک‌ها به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای حفظ سلامت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماریزا، اثرات سطوح مختلف پری‌بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، بترکیب بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 240 عدد ماهی در 12 تانک با حجم آبگیری100 لیتر در 4 تیمار با 3 تکرار به صورت تصادفی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی به شرح تیمار شاهد: جیره غذایی پایه بدون گالاکتوالیگوساکارید، تیمار اول: 1 درصد گالاکتوالیگوساکارید، تیمار دوم: 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید، تیمار سوم: 4 درصد گالاکتوالیگوساکارید بودند. لذا ماهیان دو بار در روز در حد سیری به مدت 56 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که گالاکتوالیگوساکارید استفاده شده منجر به بهبود عملکرد رشد و تغذیه‌ای، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی شده است. بنابراین تیمار غذایی حاوی 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید در بین تیمارهای آزمایشی، بهترین عملکرد را از نظر مقدار وزن نهایی (08/58±1/32گرم)، ضریب تبدیل غذایی (05/0±36/1)، درصد پروتئین بدن (18/0±78/14)، پروتئین سرم خون (18/0±66/4 گرم در دسی‌لیتر)، گلوبولین (15/0±34/3 گرم در دسی‌لیتر) و سایر شاخص-های بیوشیمیایی خون نشان داد. لذا استفاده از 2 درصد گالاکتوالیگوساکارید در جیره غذایی اثرات مطلوبی بر عملکرد ماهیان جوان کپور معمولی داشت.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتغذیه آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Aquatic Animals Nutritionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24121.1195
dc.subjectکپور معمولیfa_IR
dc.subjectپری‌بیوتیک‌‌fa_IR
dc.subjectرشدfa_IR
dc.subjectترکیب بیوشیمیایی بدنfa_IR
dc.subjectخونfa_IR
dc.subjectتغذیه آبزیانfa_IR
dc.titleاثرات سطوح مختلف پری بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی بدن و برخی شاخص-های بیوشیمیایی خون ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue4


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد