نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعبدعلی, لیلیfa_IR
dc.contributor.authorسالاری, سمیهfa_IR
dc.contributor.authorقربانی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorحسینی فر, شیماfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-25T14:02:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-15T14:02:17Z
dc.date.available1402-03-25T14:02:17Zfa_IR
dc.date.available2023-06-15T14:02:17Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-19en_US
dc.date.submitted1401-06-28fa_IR
dc.identifier.citationعبدعلی, لیلی, سالاری, سمیه, قربانی, محمدرضا, حسینی فر, شیما. (1402). تاثیر اندازه ذرات جو و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم بر عملکرد، سیستم ایمنی و قابلیت هضم ایلئومی جوجه‏ های گوشتی. تولیدات دامی, 25(1), 107-122. doi: 10.22059/jap.2023.348902.623706fa_IR
dc.identifier.issn2009-6776
dc.identifier.issn2382-994X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.348902.623706
dc.identifier.urihttps://jap.ut.ac.ir/article_91460.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/987600
dc.description.abstractاین مطالعه به‌منظور بررسی اندازه ذرات جو و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم بر عملکرد، سیستم ایمنی و قابلیت هضم ایلئومی با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی مخلوط دو جنس دورگه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×4 و با 8 تیمار و 5 تکرار از سن 1 تا 35 روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نوع افزودنی (بدون افزودنی، آنزیم، مخمر اتولیز شده و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم) و اندازه ذرات جو (ریز،2 میلی متر و درشت، 8 میلی متر) بودند. افزودن مخمر اتولیز شده و آنزیم، باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به تیمار بدون افزودنی گردید (p<0/05). مخمر اتولیز شده با اندازه ذرات درشت جو، سبب افزایش فاکتور بازدهی اروپایی، نسبت بازدهی انرژی و پروتئین نسبت به سایر تیمارها گردید (0/05>P). افزودن آنزیم چربی محوطه‌ی بطنی را نسبت به سایر تیمارها کاهش داد (p<0/05). مخمر اتولیز شده به‌همراه آنزیم باعث افزایش طول و درصد ماده خشک استخوان درشت‌نی نسبت به تیمار فاقد افزودنی شد (p<0/05). افزودن مخمر اتولیز شده به‌همراه آنزیم پاسخ ایمنی را نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید (p<0/05). مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم، قابلیت هضم ایلئومی را نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید (05/0>P). مخمر اتولیز شده به تنهایی و به‌همراه آنزیم باعث کاهش میزان pH بستر، نسبت به تیمار دریافت کننده‌ی آنزیم به تنهایی و تیمار فاقد افزودنی گردید (0/05>P). در مجموع، می‌توان استفاده از مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم را در جیره‌های حاوی جو جوجه‌های گوشتی توصیه نمود.fa_IR
dc.format.extent608
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofتولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Productionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.348902.623706
dc.subjectاستخوان درشت نیfa_IR
dc.subjectبسترfa_IR
dc.subjectچربی محوطه ی بطنیfa_IR
dc.subjectفاکتور بازدهی اروپاییfa_IR
dc.subjectنسبت بازدهی انرژیfa_IR
dc.titleتاثیر اندازه ذرات جو و مخمر اتولیز شده به همراه آنزیم بر عملکرد، سیستم ایمنی و قابلیت هضم ایلئومی جوجه‏ های گوشتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران،fa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده مسئول، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران، رایانامه: s.salari@asnrukh.ac.irfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران،fa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران،fa_IR
dc.citation.volume25
dc.citation.issue1
dc.citation.spage107
dc.citation.epage122
nlai.contributor.orcid0009-0007-8410-3494
nlai.contributor.orcid0000-0003-2202-2633
nlai.contributor.orcid0000-0001-7244-3319


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد