نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصفرآبادی فراهانی, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorبیگدلی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:53:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:53:25Z
dc.date.available1399-07-08T20:53:25Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:53:25Z
dc.date.issued2016-12-21en_US
dc.date.issued1395-10-01fa_IR
dc.date.submitted2016-06-18en_US
dc.date.submitted1395-03-29fa_IR
dc.identifier.citationصفرآبادی فراهانی, مجید, بیگدلی, حسین. (1395). مطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره. دانش و فناوری هوافضا, 5(3), 103-115.fa_IR
dc.identifier.issn2322-1070
dc.identifier.issn2645-3622
dc.identifier.urihttp://www.astjournal.ir/article_23011.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/98225
dc.description.abstractصفحات ساندویچی با هستة لانه‌زنبوری به‌دلیل استحکام ویژه (نسبت استحکام به وزن) و سفتی ویژه (نسبت سفتی به وزن) بالا، به‌صورت گسترده در سازة اصلی ماهواره به‌کار می‌روند. بنابراین، با توجه به کاربرد این نوع صفحات و لزوم پیاده‌سازی بحث اتصالات در سازه‌های فضایی، مدلسازی و تحلیل این اتصالات امری لازم به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش، یک مدل اجزای محدود برای پیش‌بینی رفتار این نوع اتصالات تحت بارگذاری pull-out ارائه شده است. این مدل دربرگیرندة تمامی اجزای اتصال شامل هسته، پوسته، المان چسبی، پیچ و اینزرت می‌باشد. از نرم افزار آباکوس 6.14 برای شبیه‌سازی استفاده شد. نتایج تحلیل حاضر نشان داد که تحت بار کششی، در ناحیة چسب بین بالة پایینی اینزرت و پوستة کامپوزیتی بیشترین تنش اتفاق می‌افتد. مقایسة نتایج اجزای محدود حاصل از این پژوهش، با نتایج آزمایش موجود پیشین مؤید مود تخریب در اتصال می‌باشد. در نهایت، تأثیر خصوصیات هسته و پوستة کامپوزیتی بر بار شکست اتصالات مورد بررسی قرار گرفت که چگالی هسته، بیشترین تأثیر را بر بار شکست داشت.fa_IR
dc.format.extent3654
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه صنعتی مالک اشترfa_IR
dc.publisherMalek ashtar University of Technologyen_US
dc.relation.ispartofدانش و فناوری هوافضاfa_IR
dc.relation.ispartofAerospace Knowledge and Technology Journalen_US
dc.subjectصفحة ساندویچیfa_IR
dc.subjectهستة لانه‌زنبوریfa_IR
dc.subjectاینزرتfa_IR
dc.subjectالمان چسبیfa_IR
dc.subjectتحلیل اجزای محدودfa_IR
dc.subjectسازهfa_IR
dc.titleمطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهوارهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue3
dc.citation.spage103
dc.citation.epage115


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد