نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری, شیواfa_IR
dc.contributor.authorسالمیان, غلامرضاfa_IR
dc.contributor.authorکلاهچیان, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-17T18:13:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-07T18:13:57Z
dc.date.available1402-03-17T18:13:57Zfa_IR
dc.date.available2023-06-07T18:13:57Z
dc.date.issued2022-09-23en_US
dc.date.issued1401-07-01fa_IR
dc.date.submitted2019-11-18en_US
dc.date.submitted1398-08-27fa_IR
dc.identifier.citationحیدری, شیوا, سالمیان, غلامرضا, کلاهچیان, فاطمه. (1401). بررسی کارکرد عواطف فراشخصی در غزل حسین منزوی. پژوهشنامه ادب غنایی, 20(39), 117-134. doi: 10.22111/jllr.2021.36538.2840fa_IR
dc.identifier.issn2008-5737
dc.identifier.issn2538-5011
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/jllr.2021.36538.2840
dc.identifier.urihttps://jllr.usb.ac.ir/article_7378.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/981988
dc.description.abstractعاطفه یکی از عناصر سازندة شعر در کنار زبان، تخیّل، موسیقی و شکل است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، با هدف بررسی بازتاب عواطف فراشخصی در غزل‌های یکی از شاعران معاصر، یعنی حسین منزوی انجام می‌گیرد. مسئلة پژوهش این است که انواع عواطف فراشخصی چگونه و به چه میزانی در غزل منزوی بازتاب یافته‌اند و انگیزه‌‌ها و زمینه‌‌های مؤثّر در ایجاد این عواطف چه بوده‌است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عواطف فراشخصی غزل او در دو دستة کلّی عواطف سیاسی- اجتماعی و فلسفی و در گروه‌بندی جزئی‌تر این دسته‌ها بازتاب یافته‌اند. در عواطف سیاسی- اجتماعی که پررنگ‌تر از عواطف فلسفی ظاهر شده‌اند، به ترتیب عواطف حسرت، اندوه و یأس بیشترین نمود را دارند. در عواطف فلسفی، یأس فلسفی، اندوه فلسفی و اعتراض و عصیان به ترتیب بیشترین بسامد را در غزل‌های منزوی دارند. انگیزه­های مؤثّر در ایجاد عواطف سیاسی- اجتماعی، نمایاندن اوضاع نابسامان کشور، از جمله سلطة مستبدان بر کشور، فضای اختناق سیاسی، شکست در مبارزه­ها و...، و در دوران پس از انقلاب، جنگ و شهید و شهادت هستند. در ایجاد عواطف فلسفی، ابراز اندیشه‌های فلسفی تقدیرگرایی، جبرگرایی و مرگ­اندیشی، عصیان بندگی و... مؤثّر بوده­اند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.publisherUSB-sistan and balouchestan universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه ادب غناییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Lyrical Literature Researchesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/jllr.2021.36538.2840
dc.subjectشعر معاصر فارسیfa_IR
dc.subjectعاطفهfa_IR
dc.subjectحسین منزویfa_IR
dc.titleبررسی کارکرد عواطف فراشخصی در غزل حسین منزویfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی.کرمانشاه.ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه رازی.کرمانشاه.ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه رازی.کرمانشاه.ایران.fa_IR
dc.citation.volume20
dc.citation.issue39
dc.citation.spage117
dc.citation.epage134
nlai.contributor.orcid0000-0002-1633-1192


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد