نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسعادت شعاع, مرادعلیfa_IR
dc.contributor.authorمرتضایی, سید جوادfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-17T12:52:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-07T12:52:46Z
dc.date.available1402-03-17T12:52:46Zfa_IR
dc.date.available2023-06-07T12:52:46Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-16en_US
dc.date.submitted1401-10-26fa_IR
dc.identifier.citationسعادت شعاع, مرادعلی, مرتضایی, سید جواد. (1401). بررسی بلاغی - اجتماعی تصاویر شعر «مه»، اثر احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف. علوم ادبی, 12(22)doi: 10.22091/jls.2023.9005.1469fa_IR
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.9005.1469
dc.identifier.urihttps://jls.qom.ac.ir/article_2419.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/981830
dc.description.abstractمسئلۀ این پژوهش بینِ‌رشته‌ای، مختصّات (چگونگی و چرایی) تصاویر شعر «مه»، اثر احمد شاملو، در ارتباط با متغیّرهای درون‌متنی و برون‌متنی است و هدف آن، تحلیل بلاغی - اجتماعی تصاویر این شعر است. برای این منظور از نظریّۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف استفاده شد. جنبه‌های بلاغی تصاویر در سطح توصیف، بافت موقعیتی تصاویر در سطح تفسیر و ابعاد اجتماعی - سیاسی (بافت کلان) تصاویر در سطح تبیین تحلیل شد. مطابق با روش فرکلاف در همۀ سطوح به بافت و ابعاد و کارکرد ایدئولوژیک تصاویر توجّه شد. شعر مه ساختاری نمادین دارد. تصاویر، شامل تعدادی تشبیه، استعاره، حس‌آمیزی، کنایه و ایهام است. شعر، بازنمایی وضعیت یک بیابان - دریا در یک «شب مه‌آلود» است. دو تصویر فراگیر در شعر وجود دارد؛ یکی تشبیه وضعیت معلّق سیاسی – اجتماعی ایرانِ پس از کودتا به شب و دیگری تشبیه جامعۀ گرفتار در این شرایط، به بیابانی/ دریایی که هنوز نمرده و به ظهور تغییرات مثبت امیدوار است. تصویر بزرگ شعر، فضای بسته و ناروشن سیاسی - اجتماعی ایران است که در نماد شب مه‌آلوده و بیابانِ مانندشده به دریا بازنمایی شده است. بافت موقعیتی تصاویر شامل «ارتباط با بافت متنی گفتمان، مختصّات زمانی و واقعی مؤثّر بر سرایش و تصویرسازی شعر و بافت موقعیتی سیاسی و اجتماعی» است. کارکرد ایدئولوژیک تصاویر عبارت است از: غیرطبیعی‌سازی وضعیت سیاسی جامعه و گفتمان حاکم و طبیعی‌سازی گفتمان مبارزه و مقاومت. مفهوم این شعر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در اوایل دهۀ 30 از نگاه روشنفکران تحوّل‌خواه است که براثر تضادّ بین نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی به وجود آمده و جامعه را در وضعیتی نامشخّص از بهبود وضعیت تا بدتر شدن آن رها کرده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم ادبیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.9005.1469
dc.subjectتصویرfa_IR
dc.subjectشعر مهfa_IR
dc.subjectتحلیل گفتمان انتقادیfa_IR
dc.subjectفرکلافfa_IR
dc.titleبررسی بلاغی - اجتماعی تصاویر شعر «مه»، اثر احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلافfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeبلاغیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای زبان و ادبیّات فارسی دانشکدۀ زبان و ادبیّات فارسی دکترعلی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشکدۀ زبان و ادبیّات فارسی دکترعلی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue22
nlai.contributor.orcid0000-0001-6909-8307


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد