نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیرزایی حصاریان, محمد باقرfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-17T12:48:23Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-07T12:48:24Z
dc.date.available1402-03-17T12:48:23Zfa_IR
dc.date.available2023-06-07T12:48:24Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-15en_US
dc.date.submitted1401-08-24fa_IR
dc.identifier.citationمیرزایی حصاریان, محمد باقر. (1401). ساخت سازه‌ای گروه اسمی در گلستان و بهارستان: کاربرد نحو در سبک‌شناسی ادبی. علوم ادبی, 12(22)doi: 10.22091/jls.2023.8778.1447fa_IR
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.8778.1447
dc.identifier.urihttps://jls.qom.ac.ir/article_2398.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/981828
dc.description.abstractجامی بهارستان را متناسب با ویژگی‌های موجود در گلستان سعدی تالیف نموده است. این موضوع در یک نگاه کلی نیز قابل مشاهده است. با وجود گرایش بیشتر هر دو اثر در کاربرد قطب«انتخاب» به جای «ترکیب»(صفوی، 1390: 198)، این مساله پیش می‌آید که دو اثر که به لحاظ سبکی نزدیک به هم هستند، به لحاظ زبانی از چه ویژگی‌هایی برخوردارند و چه شباهت‌ها یا تفاوت‌های زبانی بین آن دو وجود دارد. در این پژوهش سازه گروه اسمی به عنوان یکی از سازه‌های مهم زبان در پیکره‌ای برگرفته از نمونه‌هایی از گلستان و بهارستان به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که فراوانی گروه های اسمی گلستان بیشتر از بهارستان است. همچنین فراوانی و فراوانی نسبی گروه‌های اسمی بدون وابسته در گلستان بیشتر از بهارستان است. بررسی وابسته‌های هسته در گروه‌های اسمی دو اثر نشان از آن دارد که ساخت «هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی» و «هسته+گروه اسمی» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته و «بند موصولی» به عنوان وابسته پسین غالب گروه‌های اسمی دو‌وابسته گلستان و بهارستان است. از سوی دیگر، ساخت‌های «سور+هسته»، «هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی» و «هسته+گروه اسمی» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته گلستان و ساخت‌های«صفت مبهم+هسته»،«هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی»، «هسته+بند موصولی»، «هسته+گروه اسمی» و «هسته+گ.ح.ا.» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته بهارستان هستند. به نظر می‌رسد ساخت سازه‌ای گروه اسمی می‌تواند به عنوان ابزاری نحوی برای شناسایی دقیق‌تر شباهت‌ها و تفاوت‌های آثار گوناگون ادبی استفاده شود و با طرح فرضیه‌هایی به نمایان شدن ویژگی‌های سبکی فردی و اجتماعی در آثار ادبی کمک کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم ادبیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.8778.1447
dc.subjectسبک‌شناسیfa_IR
dc.subjectگلستانfa_IR
dc.subjectبهارستانfa_IR
dc.subjectساخت سازه‌ایfa_IR
dc.subjectگروه اسمیfa_IR
dc.titleساخت سازه‌ای گروه اسمی در گلستان و بهارستان: کاربرد نحو در سبک‌شناسی ادبیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeدستوریfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(آزفا)- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)fa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue22


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد