نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفخرپور, رقیهfa_IR
dc.contributor.authorیزدانشناس, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorصابری, یوسفfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-16T23:34:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-06T23:34:50Z
dc.date.available1402-03-16T23:34:49Zfa_IR
dc.date.available2023-06-06T23:34:50Z
dc.date.issued2022-09-23en_US
dc.date.issued1401-07-01fa_IR
dc.date.submitted2023-04-01en_US
dc.date.submitted1402-01-12fa_IR
dc.identifier.citationفخرپور, رقیه, یزدانشناس, حمید, صابری, یوسف. (1401). مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های پروفایل لیپیدی مردان چاق. سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, 12(2)doi: 10.22124/jme.2023.24213.290fa_IR
dc.identifier.issn2322-2867
dc.identifier.issn2538-5119
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.24213.290
dc.identifier.urihttps://jme.guilan.ac.ir/article_6382.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/981444
dc.description.abstractهدف: انتخاب نوع فعالیت ورزشی برای اثرگذاری بهتر در افراد چاق می‌تواند به عنوان عامل و چالشی مهم تلقی شود. از طرفی اسپکسین به صورت متمرکز و پیرامونی در تنظیم سیری و دریافت غذا، تحرک دستگاه گوارش، متابولیسم انرژی و متابولیسم گلوکز / لیپید نقش دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های پروفایل لیپیدی مردان چاق صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر تجربی و نمونه آماری آن30 مرد چاق بودند که به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و تمرین 30-20-10 قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). فعالیت ورزشی هوازی و تمرین 30-20-10 به مدت هشت هفته متوالی اجرا‌ گردید. قبل و بعد از شروع پروتکل، از آزمودنی‌ها اندازه‌گیری قد، وزن، حداکثراکسیژن مصرفی و همچنین خون‌گیری از سیاهرگ وریدی- بازویی به منظور ارزیابی میزان اسپکسین و نیمرخ لیپیدی انجام‌گرفت. یافته‌ها: نتایج بین گروهی نشان داد سطوح SPX و کلسترول تام در بین دو گروه تمرین هوازی و تمرین 30-20-10 تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که با بررسی تفاوت میانگین‌ها بیشترین اثر گذاری بعد از تمرینات هوازی بوده است (001/0 =P و 005/0=P). اما سطوح HDL در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (215=P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، احتمالا فعالیت ورزش هوازی نسبت به تمرینات 30-20-10 اثر بخشی بهتری بر روی سطوح سرمی اسپکسین و کلسترول در افراد چاق دارند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofسوخت و ساز و فعالیت ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofMetabolism and Exerciseen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.24213.290
dc.subjectتمرین هوازیfa_IR
dc.subject30-20-10fa_IR
dc.subjectاسپکسینfa_IR
dc.subjectلیپیدfa_IR
dc.subjectچاقfa_IR
dc.subjectفیزیولوژی ورزشیfa_IR
dc.titleمقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های پروفایل لیپیدی مردان چاقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه شهید مدنی آذربایجانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0003-4550-4934
nlai.contributor.orcid0000-0000-0000-0000
nlai.contributor.orcid0000-0002-1968-3396


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد