نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپورغلام آمیجی, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorنجفیان, داودfa_IR
dc.contributor.authorسعدی, توفیقfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-11T06:37:52Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-01T06:37:53Z
dc.date.available1402-03-11T06:37:52Zfa_IR
dc.date.available2023-06-01T06:37:53Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-02en_US
dc.date.submitted1401-05-11fa_IR
dc.identifier.citationپورغلام آمیجی, مسعود, نجفیان, داود, سعدی, توفیق. (1401). آسیب‌شناسی و شناخت عوامل عدم اجرایی‌شدن طرح‌ها، پروژه‌ها،‌ فناوری‌ها‌ و پژوهش‌های فناورانه آب کشور. مدیریت آب در کشاورزی, 9(2)fa_IR
dc.identifier.issn2476-4531
dc.identifier.issn2676-4369
dc.identifier.urihttps://wmaj.iaid.ir/article_169639.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/977534
dc.description.abstractدر پژوهش حاضر، به آسیب‌شناسی عدم اجرایی‌شدن طرح‌ها و پژوهش‌‌های فناورانه آب کشور پرداخته شد. بدین منظور 10 مورد از مهم‌ترین فناوری‌ها، ابداعات، اختراعات، پروژه‌ها و ایده‌های کاربردی برای بخش آب کشور از بین 70 فناوری منتخب، شناسایی شدند. در تهیه پرسشنامه، هرکدام از این فناوری‌های دارای چهار بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها بوده و هر عامل برای خود پنج سؤال تخصصی داشت که وزن‌دهی طبق آن انجام شد. سپس این پرسشنامه توسط 15 نفر از افراد متخصص، مجرب، خبره و مسلط به موضوع در بهار و تابستان 1401 تکمیل شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بین 1-0/85 بود که مورد تائید است. سپس تجزیه‌وتحلیل‌ داخلی و خارجی هر فناوری، با استفاده از ابزار تحلیلی SWOT انجام و بهترین راهبرد برای هر فناوری معرفی شد. دسته‌بندی برترین و پرتکرارترین عوامل در هرکدام از بخش‌های چهارگانه بر اساس نتایج 10 فناوری مورد بحث حاکی از آن بود که گزینه افزایش راندمان و صرفه‌جویی قابل‌توجه آب (S1) از بخش نقاط قوت با 7 بار قرارگیری در رتبه اول، به عنوان مهم‌ترین گزینه شناسایی شد. هزینه بالای طراحی، ساخت و یا اجراء (W1) از نقاط ضعف با 7، تغییر رویکرد سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و پذیرش فناوری‌ جدید (O3) و ذخیره آب، قابلیت توسعه و پایداری امنیت آبی و غذایی کشور (O4) از نقاط فرصت با 3 و همچنین تأثیر کوتاه‌مدت فناوری و مشکلات آتی مربوط به آن (T1)، بروکراسی اداری و عدم تسریع فرایند ثبت اختراع و استفاده از فناوری (T2) و بازده اقتصادی-فنی پایین و خارج شدن از چرخه کاربرد (T5) از نقاط تهدید با 3 بار قرارگیری در رتبه اول، پرتکرارترین گزینه‌های هر بخش بودند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت آب در کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofWater Management in Agricultureen_US
dc.subjectتهدید و فرصت-قوت و ضعفfa_IR
dc.subjectچشم‌انداز توسعهfa_IR
dc.subjectفناوری‌های آبfa_IR
dc.subjectSWOTfa_IR
dc.subjectهوشمندسازیfa_IR
dc.titleآسیب‌شناسی و شناخت عوامل عدم اجرایی‌شدن طرح‌ها، پروژه‌ها،‌ فناوری‌ها‌ و پژوهش‌های فناورانه آب کشورfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری، شرکت آب منطقه‌ای البرز، کرج، ایران.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد