نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجمالی, صابرfa_IR
dc.contributor.authorبانژاد, حسینfa_IR
dc.contributor.authorصفری‌زاده ثانی, عباسfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-11T06:22:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-06-01T06:22:35Z
dc.date.available1402-03-11T06:22:35Zfa_IR
dc.date.available2023-06-01T06:22:35Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-14en_US
dc.date.submitted1401-03-24fa_IR
dc.identifier.citationجمالی, صابر, بانژاد, حسین, صفری‌زاده ثانی, عباس. (1401). بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی. مدیریت آب در کشاورزی, 9(2), 59-72.fa_IR
dc.identifier.issn2476-4531
dc.identifier.issn2676-4369
dc.identifier.urihttps://wmaj.iaid.ir/article_159857.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/977527
dc.description.abstractیکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در تولید محصولات کشاورزی، کمبود آب آبیاری است. این پژوهش به‌منظور بررسی برهمکنش بافت‌ خاک و سطوح آبیاری برعملکرد، اجرای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی در سال 1397 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر، به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و بر پایه‌ی کشت گلدانی بود. تیمارها شامل سه سطح آبیاری (100 درصد ظرفیت زراعی، 66 درصد ظرفیت زراعی و 33 درصد ظرفیت زراعی) و سه بافت خاک (رس سیلتی، لوم رسی و لوم شنی) بود. بر اساس نتایج کاهش حجم آب مصرفی به میزان 34 درصد و 67 درصد به ترتیب منجر به کاهش 12 و 2/13 درصدی تعداد برگ، 1/8 و 5/8 درصدی طول برگ، 1/11 و 25 درصدی عرض برگ و 4/7 و 8/16 درصدی وزن خشک اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد (100 درصد ظرفیت زراعی) شده است. بیشترین میزان ارتفاع، وزن تر اندام هوایی و عملکرد در واحد سطح به ترتیب با مقادیر 9/16 سانتی‌متر، 10 گرم و 9/565 گرم در مترمربع در تیمار اثر متقابل 100 درصد ظرفیت زراعی و بافت خاک رس سیلتی مشاهده شد. بیشترین مقدار بهره‌وری مصرف آب با مقدار 15/1 کیلوگرم در متر مکعب در تیمار اثر متقابل 33 درصد ظرفیت زراعی و رس سیلتی به دست آمد. به‌طور کلی، گیاه شاهی نسبت به تنش خشکی حساس است، همچنین بافت مناسب برای این گیاه رس سیلتی است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن آبیاری و زهکشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت آب در کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofWater Management in Agricultureen_US
dc.subjectبافت خاکfa_IR
dc.subjectبهره‌وری آبfa_IR
dc.subjectشاهیfa_IR
dc.subjectعملکردfa_IR
dc.subjectکم‌آبیاریfa_IR
dc.titleبررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب-دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2
dc.citation.spage59
dc.citation.epage72
nlai.contributor.orcid0000-0003-0524-3346


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد