نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعباسیان, محمدfa_IR
dc.contributor.authorمیرجمهری, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorپورسیفی, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1402-03-09T19:00:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-30T19:00:41Z
dc.date.available1402-03-09T19:00:41Zfa_IR
dc.date.available2023-05-30T19:00:41Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-05-30en_US
dc.date.submitted1401-03-09fa_IR
dc.identifier.citationعباسیان, محمد, میرجمهری, علیرضا, پورسیفی, مهدی. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی. آینده‌پژوهی دفاعی, 7(27), 119-151. doi: 10.22034/dfsr.2023.554858.1604fa_IR
dc.identifier.issn۲۵۸۸-۴۲۸X
dc.identifier.issn۲۶۴۵-۷۱۷۲
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.554858.1604
dc.identifier.urihttp://www.dfsr.ir/article_704033.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/976467
dc.description.abstractپژوهش حاضر با هدف احصاء و اولویت‌بندی راهبردهای نزاجا بمنظور تحقق چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب انجام گرفت. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، خبرگان علمی-نظامی هستند که از میان آنها نمونه‌ای به اندازه 53 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در گام نخست با بهره‌مندی از روش دلفی و برگزاری نشست‌های خبرگی درخصوص واکاوی سند بیانیه، تعداد 10 راهبرد اصلی احصاء گردید. سپس با بهره‌گیری از ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه اولویت‌بندی) راهبردهای احصاء‌شده اولویت‌بندی شد. روایی پرسشنامه تحقیق طبق نظر خبرگان تأیید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 90.2/0 حاصل شد. برای برازش مدل از LISREL و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (شامل آزمون t و فریدمن) با بهره‌مندی از SPSS استفاده شد. نتایج اولویت‌بندی راهبردهای ده‌گانه احصاء‌شده، نشان داد راهبرد‌های «توسعه زیرنظام‌های انگیزشی با هدف تقویت روحیه و رفاه کارکنان» (با میانگین و انحراف معیار: 1.412±3.92)، «ارتقای آمادگی رزمی با توسعه فن‌آوری‌های نوین پهپادی، رزم زمینی و سامانه‌های بازی جنگ» (با میانگین و انحراف معیار: 1.440±3.75) و «استقرار نظام استعدادیابی و نخبه‌پروری سرمایه‌های انسانی دفاعی» (با میانگین و انحراف معیار: 1.350±3.72) دارای بالاترین اولویت‌ در تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده بیانیه گام دوم انقلاب در نزاجا می‌باشند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofآینده‌پژوهی دفاعیfa_IR
dc.relation.ispartofDefensive Future Study Researches Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/dfsr.2023.554858.1604
dc.subjectنزاجاfa_IR
dc.subjectراهبردfa_IR
dc.subjectچشم‌اندازfa_IR
dc.subjectگام دوم انقلاب اسلامیfa_IR
dc.subjectآینده‌پژوهی در زمینه تاکتیک‌ها، فنون، عملیات و سازمان‌های رزم یگان‌های دفاعی - نظامیfa_IR
dc.titleشناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue27
dc.citation.spage119
dc.citation.epage151
nlai.contributor.orcid0000-0002-6629-4553


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد