نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorگریزپا, محمدfa_IR
dc.contributor.authorبهمنیار, فرشتهfa_IR
dc.contributor.authorمیرمقتدایی, لیلاfa_IR
dc.contributor.authorشفاعی, فائزهfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-20T18:43:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-10T18:43:56Z
dc.date.available1402-02-20T18:43:36Zfa_IR
dc.date.available2023-05-10T18:43:56Z
dc.date.issued2022-01-21en_US
dc.date.issued1400-11-01fa_IR
dc.date.submitted2021-08-14en_US
dc.date.submitted1400-05-23fa_IR
dc.identifier.citationگریزپا, محمد, بهمنیار, فرشته, میرمقتدایی, لیلا, شفاعی, فائزه. (1400). ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارۀ پوست ریشه و ساقۀ سه گونۀ زرشک در نان. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 10(4), 413-426. doi: 10.22101/JRIFST.2022.299777.1271fa_IR
dc.identifier.issn2252-0937
dc.identifier.issn2538-2357
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.299777.1271
dc.identifier.urihttps://journals.rifst.ac.ir/article_143056.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/973090
dc.description.abstractاین مطالعه با هدف تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنول کل، اسیدهای فنولیک و حداقل غلظت بازدارندۀ پوست ساقه و ریشۀ سه گونۀ زرشک (بربریس انتگریما بانگ، بربریس ولگاریس آسپرما و بربریس ولگاریس ارینتالیس) انجام شد. عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما بیشترین میزان فنول کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی را نشان داد. پس از اندازه‌گیری حداقل غلظت بازدارنده، عصارۀ ساقۀ بربریس ولگاریس ارینتالیس و عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما به‌عنوان بهترین عصاره با داشتن بالاترین فعالیت ضدمیکروبی انتخاب شدند. همچنین عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما می‌تواند به‌طور مؤثر از رشد قارچ و باکتری در غلظت 600 و 750 پی‌پی‌ام جلوگیری کند. همچنین نان حاوی 600 پی‌پی‌ام عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما بالاترین سطح پذیرش کلی و پایداری اکسیداتیو را نشان داد. بنابراین به‌طورکلی براساس نتایج، عصارۀ ریشۀ بربریس ولگاریس آسپرما بهترین نوع عصاره در بین نمونه‌های موردمطالعه بود و غلظت 600 پی‌پی‌ام بهترین سطح برای غنی‌سازی نان و تولید نان فراسودمند با قابلیت ماندگاری بالا بود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Food Science and Technologyen_US
dc.relation.ispartofپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofResearch and Innovation in Food Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.299777.1271
dc.subjectخاصیت ضدمیکروبیfa_IR
dc.subjectدورۀ ماندگاریfa_IR
dc.subjectزرشکfa_IR
dc.subjectنانfa_IR
dc.titleارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصارۀ پوست ریشه و ساقۀ سه گونۀ زرشک در نانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کشاورزی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue4
dc.citation.spage413
dc.citation.epage426
nlai.contributor.orcid0000-0002-5901-7400
nlai.contributor.orcid0000-0002-2860-7440
nlai.contributor.orcid0000-0002-9604-9057


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد