نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطاهری کیا, حامدfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-16T23:23:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-06T23:23:03Z
dc.date.available1402-02-16T23:23:03Zfa_IR
dc.date.available2023-05-06T23:23:03Z
dc.date.issued2022-06-22en_US
dc.date.issued1401-04-01fa_IR
dc.date.submitted2021-10-03en_US
dc.date.submitted1400-07-11fa_IR
dc.identifier.citationطاهری کیا, حامد. (1401). فردگرایی معکوس در فرهنگ جامعۀ پساانقلابی: مطالعۀ موردی مصائب قانون و گریز از آن در دانشگاه ایرانی. مجله جامعه شناسی ایران, 23(2), 3-29. doi: 10.22034/jsi.2022.540278.1481fa_IR
dc.identifier.issn1735-1901
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2022.540278.1481
dc.identifier.urihttp://www.jsi-isa.ir/article_255182.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/970368
dc.description.abstractهدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی مسئلۀ بیگانگی با قوانین در فرهنگ ایران است. برای این منظور، وضعیت قانون در دانشگاه، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین نهادهای تربیتی شهروند قانون‌مدار، مطالعه می‌شود. برای نیل به این هدف، ‌دو سلسله پژوهش توسط نگارنده پیرامون فرهنگ دانشگاه انجام‌شده است. در پژوهش اول، تخلف‌های دانشجویی در سه حوزۀ سیاسی، اخلاقی، و آموزشی بررسی‌شده است. در پژوهش دوم، رویارویی اساتید دانشگاه با قوانین نظارتی بر کیفیت علمی آنان مطالعه شد. هر دو پژوهش به شیوۀ کیفی و داده‌ها به روش مصاحبۀ عمیق به دست آمد. بر اساس نتیجه‌گیری، دانشگاه به‌مثابه یکی از مهم‌ترین نهادهای تربیت سوژه‌های متخصص و شهروندان قانون‌مدار دچار تولید ایجاد ازخودبیگانگی در دانشجویان و اساتید نسبت به قوانین دانشگاه است. بنابراین، اگر در فرهنگ مدرن غرب- بر اساس فرهنگ مصرف‌گرایی –قانون حافظ فردگرایی است، در ایران گریز از قانون برای مدیریت موقعیت خود به فردگرایی معکوس منجر شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Sociological of Associationen_US
dc.relation.ispartofمجله جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Sociologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2022.540278.1481
dc.subjectفردگراییfa_IR
dc.subjectقانونfa_IR
dc.subjectدانشگاهfa_IR
dc.subjectدانشجوfa_IR
dc.subjectاستادfa_IR
dc.titleفردگرایی معکوس در فرهنگ جامعۀ پساانقلابی: مطالعۀ موردی مصائب قانون و گریز از آن در دانشگاه ایرانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار/ مؤسسه مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علونfa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue2
dc.citation.spage3
dc.citation.epage29
nlai.contributor.orcid0000-0002-9963-3515


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد