نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجوادی, مریمfa_IR
dc.contributor.authorشیانی, ملیحهfa_IR
dc.contributor.authorمحسنی تبریزی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorودیعه, ساسانfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-16T23:20:52Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-06T23:20:52Z
dc.date.available1402-02-16T23:20:52Zfa_IR
dc.date.available2023-05-06T23:20:52Z
dc.date.issued2022-05-22en_US
dc.date.issued1401-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-12en_US
dc.date.submitted1401-04-21fa_IR
dc.identifier.citationجوادی, مریم, شیانی, ملیحه, محسنی تبریزی, علیرضا, ودیعه, ساسان. (1401). بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی. مجله جامعه شناسی ایران, 23(1), 147-170. doi: 10.22034/jsi.2022.557316.1603fa_IR
dc.identifier.issn1735-1901
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2022.557316.1603
dc.identifier.urihttp://www.jsi-isa.ir/article_254895.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/970367
dc.description.abstractشهروندی یک ایده دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و صرفاً مجموعه حقوقی که فرد را از تعهد به­ دیگران رها کند، نیست؛ بلکه برای تحقق این حقوق به ­مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی لازم است. از طرفی مسئولیت ­گریزی­های شهروندی فرار یا دور زدن­های تکالیف محوله است، که ما آن­ها را در رفتارهای شهروندان در امور شهری و مشارکت ­پذیری­های ضعیف شده امروزی مشاهده می­ کنیم. هم­چنان­که "زتومکا" معتقد است اجتماع اخلاقی، به ­اعتماد، احساس مسئولیت و تعهد نسبت به­ دیگرانی که با آن­ها دارای ارزش­ها، منافع و هدف­های مشترک است، سرو کار دارد. و پارسونز عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و نظم را اعتماد می­داند. لذا مطالعه حاضر با هدف: بررسی رابطه میان میزان بی ­اعتمادی اجتماعی و مسئولیت­گریزی شهروندی در بین شهروندان تهرانی در سال 1399 انجام گرفته است. روش تحقیق: پیمایش و جمع آوری داده ­ها  با تکنیک پرسش­نامه ساخت یافته و با استفاده از نمونه­ گیری خوشه­ای در بین شهروندان تهرانی بالای 18 انجام پذیرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه­ گیری کوکران 384 برآورد گردید؛ البته با توجه به­ شرایط پاندمیک ویروس کرونا در زمان انجام تحقیق و محدودیت­های موجود با 356 پرسش­نامه داده ­ها جمع ­آوری و تحلیل با بهره ­گیری از نرم افزار Mplus8 و SPSS  انجام پذیرفته است. یافته‌های: توصیفی نشان داد که میزان مسئولیت­ گریزی شهروندی در بین پاسخ­گویان، از حد متوسط بالاتر و نزدیک به ­زیاد است. و میزان بی­ اعتمادی اجتماعی نیز از سطح متوسط به ­بالا است، که بیشتر بُعد بی ­اعتمادی سازمانی را شامل می­شود. در بررسی نتایج:رابطه بین بی­ اعتمادی اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی و تحصیلات با میزان مسئولیت­ گریزی شهروندی معنا­دار است. ضرایب تاثیر متغیرها درکنار یک­دیگر به­ ترتیب میزان برخورداری از حقوق شهروندی 29%-، میزان تحصیلات 16%- و بی ­اعتمادی اجتماعی0.72% (به ­طورغیرمستقیم)  برمسئولیت ­گریزی شهروندی به ­دست آمد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Sociological of Associationen_US
dc.relation.ispartofمجله جامعه شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Sociologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jsi.2022.557316.1603
dc.subjectبی اعتمادی اجتماعیfa_IR
dc.subjectتعهدfa_IR
dc.subjectشهروندیfa_IR
dc.subjectمسئولیت گریزیfa_IR
dc.titleبررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترا جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. ایرانfa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue1
dc.citation.spage147
dc.citation.epage170


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد