دوره 22, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • دین‌داری و خودکشی در استان‌های ایران 

  صالح آبادی, ابراهیم (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  با توجه به این که تحقیق درباره تأثیر دین‌داری بر خودکشی در ایران بیشتر در سطح پیمایش و با حجم نمونه اندک در بین گروه‌های خاص بوده و کمتر در سطح استانی انجام‌یافته است؛ این مقاله سعی دارد تا رابطه بین میزان دین‌داری و خودکشی ...

 • عوامل اجتماعی مرتبط با مدیریت بدن در بین جوانان شهر یزد 

  افشانی, سیدعلیرضا؛ سلمانی, حسن؛ شیری محمدآباد, حمیده (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  در سال‌های اخیر پرداختن به بدن و چگونگی مدیریت آن در جامعه مصرفی مدرن به یکی از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان مدیریت بدن و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین جوانان شهر یزد ...

 • تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی (مورد مطالعه: شهر قلعه نو) 

  تاج زاده, زهره؛ ایمانی جاجرمی, حسین؛ فیروزآبادی, سید احمد؛ زنگنه شهرکی, سعید؛ میرزایی, حسین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی در شهر قلعه نو انجام شده است. روش مطالعه در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق ...

 • گرایش به پان ترکیسم در مناطق آذری نشین ایران 

  محمدی, شعبان؛ رضایی, احمد؛ رازقی, نادر (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  قومیت گرایی در آذربایجان خود را در دو برهه زمانی نشان داده است: اول در سال 1324 به شکل فرقه دموکرات آذربایجان که کشور را تا مرز تجزیه پیش برد، و دوم در فعالیت­های حزب خلق مسلمان در اوایل انقلاب اسلامی. بررسی علل شکل گیری ...

 • انسان‌زدایی در مناسبات پزشک و بیمار: بررسی تجربی و انطباق نظری 

  ابراهیمی, مرضیه؛ شرافت, شمیم؛ ودادهیر, ابوعلی؛ عینی زیناب, حسن (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  در این پژوهش علل ساختاری برخی عادت‌های پزشکان همچون نگاه‌نکردن و کالایی‌دیدن بیمار را با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای چندگانه دنبال کردیم. داده‌های پایۀ پژوهش از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان حوزۀ سلامت، ...

 • جامعه ایرانی و فضای مجازی تحلیل ثانویه تحقیقات علوم اجتماعی در حوزه فضای مجازی 

  شیخ انصاری, مهین (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  فضای مجازی اکنون جزئی از زندگی روزمره بیش از 67 میلیون نفر کاربر ایرانی شده است، این مطالعه بر آن است که فهم بهتری از تاثیر فناوری­های وب2 بر جامعه و کنش کاربران ایرانی در فضای مجازی بدست بیاورد. به لحاظ روشی، این تحقیق ...