نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرازقی نصرآباد, حجیه بی بیfa_IR
dc.contributor.authorباستانی, سوسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-15T05:39:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-05-05T05:39:24Z
dc.date.available1402-02-15T05:39:24Zfa_IR
dc.date.available2023-05-05T05:39:24Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-05-30en_US
dc.date.submitted1401-03-09fa_IR
dc.identifier.citationرازقی نصرآباد, حجیه بی بی, باستانی, سوسن. (1402). تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف مرخصی زایمان در بین مادران شاغل. زن در توسعه و سیاست, 21(1), 34-1. doi: 10.22059/jwdp.2022.343853.1008216fa_IR
dc.identifier.issn2538-3132
dc.identifier.issn2538-3124
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.343853.1008216
dc.identifier.urihttps://jwdp.ut.ac.ir/article_89026.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/969124
dc.description.abstractهدف از این مطالعه، تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف مرخصی زایمان در بین مادران شاغل است. رویکرد پژوهش کیفی است. نمونه شامل 25 زن شاغل با تجربۀ مرخصی زایمان ساکن شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و با حداکثر تنوع براساس سطح اشباع نظری تعیین شدند. شیوۀ گردآوری داده‌ها مصاحبۀ عمیق به‌صورت انفرادی و حضوری و تلفنی و روش تحلیل یافته‌ها، تحلیل مضمون به روش براون است که به سه شیوۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شدند. از فرایند تحلیل داده‌ها مقولۀ هستۀ «دوگانگی در تجربۀ مرخصی زایمان» حاصل شد که برخاسته از دو مضمون «تجربۀ دووجهی زنان از فرصت مرخصی زایمان» و «تناقضات در سیاست و برنامه‌های اجرایی» است. براساس یافته‌ها «مهارت‌های مدیریت بدن»، «ارتقای سلامت زیستی کودک»، «ایفای باکیفیت نقش مادری» و «کمک به تعادل کار-خانواده» گویای درک زنان از مرخصی زایمان به‌مثابۀ فرصتی برای تقویت نهاد خانواده است، اما تردید در تصمیم‌گیری که ناشی از «ترس از جدایی از فرزند» و «تردید در بازگشت به کار» است و ناامنی و تنزل موقعیت شغلی نیز بخش مهمی از تجربۀ مادران به‌شمار می‌رود. درک مادران شاغل از نحوۀ اجرای برنامه نیز بیانگر متناقض‌بودن آن است که از سه زیرمضمون «نابسندگی قانون‌گذاری»، «تن‌ندادن بخش خصوصی» و «گشودگی بخش دولتی» احصا شده است. نتیجه اینکه سیاست مرخصی زایمان با توجه به نیازها و شرایط مادران، کودکان و کارفرمایان نیازمند بررسی، نظارت و بازطراحی است.fa_IR
dc.format.extent961
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofزن در توسعه و سیاستfa_IR
dc.relation.ispartofWomen in Development & Politicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.343853.1008216
dc.subjectمرخصی زایمانfa_IR
dc.subjectمادران شاغلfa_IR
dc.subjectسیاست های مراقیت از کودکfa_IR
dc.subjectسیاست های جمعیتیfa_IR
dc.subjectباروری پایینfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleتفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف مرخصی زایمان در بین مادران شاغلfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeکاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه جمعیت‌شناسی، مؤسسۀ تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue1
dc.citation.spage34
dc.citation.epage1
nlai.contributor.orcid0000-0002-0990-9689
nlai.contributor.orcid0000-0001-8960-9004


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد