نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمولایی, محمد مهدیfa_IR
dc.contributor.authorیحیائی, سبحانfa_IR
dc.contributor.authorحاجی‌زادگان, مژگانfa_IR
dc.contributor.authorاحسانبخش, محمدحامدfa_IR
dc.date.accessioned1402-02-02T06:03:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-04-22T06:03:54Z
dc.date.available1402-02-02T06:03:54Zfa_IR
dc.date.available2023-04-22T06:03:54Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-16en_US
dc.date.submitted1401-04-25fa_IR
dc.identifier.citationمولایی, محمد مهدی, یحیائی, سبحان, حاجی‌زادگان, مژگان, احسانبخش, محمدحامد. (1401). مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, 7(23), 49-85. doi: 10.22054/urdp.2022.69095.1463fa_IR
dc.identifier.issn2476-5864
dc.identifier.issn2476-6402
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.69095.1463
dc.identifier.urihttps://urdp.atu.ac.ir/article_14682.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/959825
dc.description.abstractاین مقاله با عینک نظری برساخته از تلفیق «حکمرانی خوب شهری» و «شهروندی فرهنگی در عصر اطلاعات» به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری در پرتو ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در چه الگویی قابل‌فهم است. لذا، پژوهش حاضر باهدف دستیابی به شناختی از جریان افکار عمومی در فضای مجازی و یافتن الگویی از تعاملات شهری در آن انجام شد. به این منظور، تعداد 18095 پست اینستاگرامی و 48300 پست توییتری جمع‌آوری شدند و دسته‌بندی کمّی و کیفی آن‌ها با روش تحلیل محتوای کمّی و تحلیل مضمون انجام گرفت. سپس، بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده مدلی از تعاملات شهری ترسیم شد. بر اساس یافته‌ها گروه‌های فعال حوزة شهری در توییتر و اینستاگرام را می‌توان در پنج دستة «مدیریت شهری»، «بازیگران حاکمیتی مرتبط با مدیریت شهری»، «جریان‌های سیاسی»، «مردم» و «رسانه‌های جمعی» جای داد. همچنین، مقایسة فضای اینستاگرام و توییتر تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در این زمینه نشان می‌دهد و می‌توان گفت تمرکز بر توییتر، به‌دلیل تنوع و تکثر گروه‌های فعال در آن، بیشتر از اینستاگرام بیانگر وضعیت تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی است. در توییتر برخلاف اینستاگرام، غلبه با محتواهای دارای جهت‌گیری منفی نسبت به مدیریت شهری تهران است و تعاملات بین بازیگران گاهی رویکرد تخاصم‌آمیز هم پیدا می‌کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ایfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Journals of Urban and Regional Development Planningen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.69095.1463
dc.subjectتعاملات شهریfa_IR
dc.subjectرسانه‌های اجتماعیfa_IR
dc.subjectتوییترfa_IR
dc.subjectاینستاگرامfa_IR
dc.subjectتهرانfa_IR
dc.subjectافکار عمومیfa_IR
dc.titleمدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرامfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیارعلوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیارعلوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue23
dc.citation.spage49
dc.citation.epage85
nlai.contributor.orcid0000-0003-4934-8334
nlai.contributor.orcid0000-0002-6866-5637
nlai.contributor.orcid0000-0002-8851-3630
nlai.contributor.orcid0000-0001-7914-0249


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد