مرور دوره 28, شماره 45 (پاییز و زمستان) بر اساس موضوع