دوره 12, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تبیین نابرابری های نظام آموزشی در توزیع فرصت ها؛ مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی 

  زارعی, یعقوب (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در شهرستان های استان خراسان جنوبی انجام گردید. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از ...

 • نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران 

  صادقی, سارا؛ قربانی, حمیدرضا؛ هاشمی زرج آباد, حسن (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  صخره نگاره ها، هنر صخره ای و یا به مفهوم رایج و متداول در میان باستان شناسان، "باستان شناسی هنر صخره ای" از جمله شواهد فوق العاده در حوزۀ مطالعات باستا شناختی و رشته ها و دانش های خویشاوند دیگر است. این گنجینه های عظیم ...

 • ملک الشعراء بهار در آیینه ی اندوهیادها 

  میرحسینی, مژگان (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  خراسان بزرگ، مهد علم و ادب ایران، مشاهیر برجسته ای را در خود پرورش داده که عالم دانش و ادب را با آثار سترگ خود دگرگون کرده و تحولی چشمگیر در عرصه ی شعر و نثر به وجود آورده اند. از میان این مشاهیر گران سنگ، شاعر شهیر معاصر، ...

 • وضعیت اعتیاد به اینترنت و نقش پیش بینی کننده آن در سلامت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) 

  پورشافعی, هادی؛ نادری, فاطمه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  استفاده از فناوری های نوین از جمله اینترنت را باید هم فرصت و نیز تهدید تلقی نمود. صرف نظر از فرصت های فراهم شده، این ابزار ارتباطی می تواند کارکردی سالم و یا این که سلامت روانی و جسمانی کاربران از جمله دانشجویان را با تهدید ...

 • دغدغه های اجتماعی و اقتصادی زنان پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن ؛ مورد مطالعه: شهر سبزوار 

  مصطفوی, مریم؛ مهدوی پور, اعظم؛ قدرتی, شفیعه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  طلاق پدیده ای است که به  سرعت وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد را دست   خوش تغییر قرار می دهد. چگونگی مواجه با شرایط پس از طلاق در میان زنان و مردان متفاوت است. از آنجا که زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند، در مواجه با شرایط ...

 • بازتاب تحولات سیاسی جامعه در شعر حماسی اخوان ثالث (مورد مطالعه: شعر زمستان) 

  عطارزاده, مجتبی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, 2018-08-23)
  در ادبیات ایران، مهدی اخوان ثالث (م. امید، 1307ـ 1369) یکی از شاعران سیاسی و متعهد معاصر ایرانی است که نمود این تعهد اجتماعی و سیاسی در بسیاری از اشعار او به روشنی قابل مشاهده است. این شاعر خراسانی، همواره به جامعه و زندگی ...