مرور مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان بر اساس پدیدآور