نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلسفی تنکابنی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorکریم پور, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1401-09-20T19:56:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-12-11T19:56:09Z
dc.date.available1401-09-20T19:56:09Zfa_IR
dc.date.available2022-12-11T19:56:09Z
dc.identifier.citationفلسفی تنکابنی, زهرا, کریم پور, علیرضا. تبیین شاخصه های تحقق پذیری معنای محیطی و پیشران های موثر بر ارتقای حس مکان در فضاهای اداری (جامعه آماری: کارمندان استان تهران). نشريه علمي مرمت و معماري ايران, 0-0. doi: ‎10.52547/mmi.1938.14000629fa_IR
dc.identifier.issn2345-3850
dc.identifier.issn2538-2624
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/‎10.52547/mmi.1938.14000629
dc.identifier.urihttp://mmi.aui.ac.ir/article-1-1192-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/933117
dc.description.abstractنوع بشر دارای ارتباطات گوناگونی با محیط پیرامون خود است. در قرن اخیر این موضوع و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری، تحت عنوان حس مکان و معنای محیط مورد توجه طراحان قرار گرفته و تحقیقات بسیاری در سطوح مختلف آن صورت پذیرفته است. امروزه در گستره کاربری­های مختلف، خلاء معنامندی فضاهای اداری بیش از پیش خودنمایی می­کند، در حالی که حس تعلق به فضا احساس مسؤلیت افراد را به میزان قابل توجهی افزایش داده و ضمن ایجاد رضایت شغلی در کارمندان، بهره­وری سازمان را افزایش خواهد داد. بدین جهت یکی از  مهم ترین عوامل موثر بر رضایت شغلی را می­توان عوامل کالبدی و فضایی محیط کار دانست؛ فهم و احساس کارمندی که در ارتباطی درونی با محیط قرار می­گیرد، با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می­شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری برای کارمندان می­گردد. هدف اصلی در این پژوهش، پس از بررسی معنای محیطی، مفهوم حس مکان و عوامل موثر بر آن، تاثیر عوامل کالبدی و فضایی، اولویت­بندی پیشران­های موثر بر ارتقای حس مکان در فضاهای اداری بدون در نظر گرفتن شرایط موجود می­باشد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی، 8 سوال اصلی و 4 سوال دموگرافی در میان 385 نفر از کارمندان استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر گذاری هر کدام از آنها بر مطلوبیت فضای کار مشخص شده است. سپس با استفاده از رگرسیون خطی با ضریب اطمینان 95 درصد به اثبات این فرضیه پرداخته شد که «حس مکان می تواند باعث افزایش کارایی و رضایت کارمندان شود». نتایج این پژوهش آشکار ساخت از میان عوامل هشت گانه ارتقاء کیفیت کالبدی و فضایی در ادارات، سه عامل کنترل سر و صدا، سبزینگی و دما به ترتیب تاثیرگذارترین عوامل در ارتقاء حس مکان و افزایش بهره­وری کارمندان می­باشند و عوامل فردی از جمله جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات کاری در نتایج حاصله نقش مهمی را ایفا می­کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه هنر اصفهانfa_IR
dc.relation.ispartofنشريه علمي مرمت و معماري ايرانfa_IR
dc.relation.ispartofScientific Journal of Maremat & Me'mari-e Iran (quarterly)en_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/‎10.52547/mmi.1938.14000629
dc.subjectمعنای محیطیfa_IR
dc.subjectحس مکانfa_IR
dc.subjectفضاهای اداریfa_IR
dc.subjectکارمندان استان تهرانfa_IR
dc.subjectمعماري و شهرسازيfa_IR
dc.titleتبیین شاخصه های تحقق پذیری معنای محیطی و پیشران های موثر بر ارتقای حس مکان در فضاهای اداری (جامعه آماری: کارمندان استان تهران)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.citation.spage0
dc.citation.epage0


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد